Publicerad 2014-07-11

Sametingets kulturnämnd vill införa en västerländsk syn på samisk kulturpolitik.

Den politiska majoriteten i Sametingets Kulturnämnd - med partiet Jakt- och Fiskesamerna i ledning -har i sitt förslag till ny kulturpolitiskt program lagt förslag som innebär en betydande förskjutning av samisk kulturpolitik mot en västerländsk syn av samisk kulturpolitik.

Kulturnämndens föreslår bl a en ny definition av vad samisk kultur är. Den nya definitionen är en kopia av statens definition av s k västerländsk finkultur. Om anledningen till den nya definitionen av samisk kultur är av budgetmässiga skäl är det mycket illavarslande med tanke på att Sametinget ska verka för en levande samisk kultur.

- Vi samer har en annan och betydligt vidare definition av en levande samisk kultur än vad staten har. I ett samiskt perspektiv är en sammanhållen livssyn där alla sidor av tillvaron hör samman en naturlig enhet. När det gäller samisk kultur utgår vi därför från en helhetssyn och ett nära samband mellan rennäringen, samiska näringar, vårt språk, idrott, och naturen som grundläggande bärare av samisk kultur. Helhetssynen återspeglar sig också i uppbyggnaden av samiska organisationer, institutioner och föreningar. Vi anser att samisk kultur inte kan ses separat från den materiella grunden i det samiska samhället i vilken exempelvis rennäringen är en viktig samisk kulturbärare, säger Anki Blind, Samelandspartiet.

- Att Kulturnämnden vill införa en västerländsk syn på vad samisk kultur är genom förslaget till ny definition kan inte uppfattas på annat sätt än att Sametinget fortsätter statens koloniseringspolitik. Viktiga bärare av samisk kultur t ex rennäringen, andra samiska näringar, samebyarna och samiska organisationer/föreningar har därmed osynliggjorts. Förslaget till  kulturpolitiskt program kan mycket väl innebära att förutsättningarna för hela det samiska samhällsbyggandet raseras, säger Ingrid Inga, ordförande i Samelandspartiet.

Ett annat utmanande förslag som Kulturnämnden också lagt fram är förslaget om att samisk idrott inte ska finansieras med kulturmedel med motivet samiska idrottsorganisationer i framtiden ska finansieras med statliga medel för idrotten.

- Av tradition är samisk idrott en viktig del av den samiska kulturen. Om Kulturnämndens förslag antas innebär även detta ett hårt slag för samiska idrottsorganisationer som då får anpassa sig till statens idrottspolitik i vilken samisk idrott hittills blivit osynliggjorda.  Konsekvensen av Kulturnämndens förslag är att nuvarande organisering av samisk idrott kan vara ett minne blott i framtiden, säger Ingrid Inga

Ytterligare ett provaktivt förslag i kulturpolitiska programmet är frågan om individualiseringen av medlemskap i riksorganisationer, t ex samebyarnas medlemskap i Svenska samernas riksförbund. Samebyarnas konstruktion följer svensk lag vilket även Sametingets Kulturnämnd också som myndighet har skyldighet att följa och beakta när t ex medel fördelas som verksamhetsstöd. Kulturnämndens krav när det gäller individualiseringen av samebymedlemmarna medlemskap i SSR kan inte uppfattas annat än som omvänd diskriminering av samebyarna när det gäller fördelning av verksamhetsstöd.

Att Kulturnämnden också direkt eller indirekt vill styra organisationernas/föreningarnas nivå på medlemsintäkterna är utmanande. Det finns i lag fastställd föreningsfrihet i Sverige i vilken t ex föreningarna interna beslut om medlemsintäkter regleras. Att Sametinget vill kringgå lagen om föreningsfrihet i Kulturpolitiska programmet är oroväckande, menar Ingrid Inga

Kulturnämnden föreslår också att medel från Samefonden ska regleras via regleringsbrev från regeringen.

- Samelandspartiet vill å det bestämdaste avråda Sametingets Kulturnämnd att begära att regeringen reglerar användningen av Samefondsmedlen genom statliga regleringsbrev. Samefondsmedlen är inte statliga medel utan utgör intrångsersättning till samebyar som staten på intet sätt kan förfoga över.

Den politiska majoriteten i Sametingets kulturnämnd har med all tydlighet visat att det pågår ett systemskifte när det gäller samisk kulturpolitik. Sammanfattningsvis har Kulturnämnden genom förslaget till kulturpolitiskt program anpassat sig helt till den västerländska synen på samisk kulturpolitik och nämnden är dessutom beredd att driva igenom den i Sametinget.

Kulturpolitiska programmet ska enligt vår mening visa hur Sametinget ska verka för en stark och levande samisk kultur ur ett samiskt perspektiv. Frågan måste därför ställas om partiet Jakt- och fiskesamerna som ledande partiet i Sametingets kulturnämnd har blivit statens förlängda arm i Sametinget?

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet

Ingrid Inga

Ordförande

070-  55 42 999

Publicerad den 2014-06-29

USA avvecklar segregationen  på grundval av ras

Det är nu precis 50 års sedan USA:s president Lydon Johnsson undertecknade Civil Rights Act of 1964,  en lagstiftning som undanröjde huvuddelen av den lagstiftning som tillät  ras segregation. Den svarta medborgarrättsrörelsen aktiviteter under ledning av bl.a.  Martin Luther King var en bidragande orsak till att man  lyckades pressa igenom lagstiftning, trots ihärdigt motstånd bland vita konservativa grupper, framförallt i USA;s sydstatesbälte.

Avvecklingen av “Lapartheid” påbörjas 1964

Ett par månader innan USA:s president undertecknade Civil Rights Act of 1964 tillsatte den svenska regeringen  den 20 mars 1964 års rennäringssakunniga. Utredningen uppgift var så över gällande renbeteslagstiftning och därmed sammanhängande frågor. Den svenska  förmyndarpolitiken som infördes med 1886 års renbeteslag med hänvisning till “lapparnas” rasmässiga betingade begränsningar på att hantera egna  angelägenheter preciserades och utvidgades i 1898-och 1928 års renbeteslagar. Denna lagstiftning institutionaliserades även på andra sektorer som utbildning och socialvård m.m. “Lapp skall vara Lapp” som politisk ideologi  tonades ned efter andra världskriget och FN:s deklaration om det mänskliga  rättigheterna 1948. Vid denna tid var förmyndarpolitiken så till den grad institutionaliserad så att motiven trollades bort i en revisionistisk historieskrivning.

En påminnelse av samma andas barn

I slutet var 1950-talet börjande den kritik mot “Lapp skall vara lapp” politiken som Svenska Samerna Riksförbund riktade  under ledningen Gustav Park och senare Israel Ruong riktade  få ett genomslag mer upplysta kretsar i det offentliga Sverige. “Lapp ska vara lapp” politiken och implementeringen av denna politik sammanfaller i tiden med både  formuleringen av apartheidpolitiken och dess implementering. Spiken i kistan blev påminnelsen från de ideologiska fränderna i det vita Syd Afrika vid FN Generalförsamling 1960.

“Samernas skyddspatron”

När situationen i Sydafrika debatterades i FN 1960 där Sverige och Norge kraftigt kritiserade apartheidregimen gick den  Sydafrika utrikesminister Eric Louw till motattack. I ett tal som han höll den 14 oktober 1960 i FN Generalförsamling frågade han sig: “har den svenska och norska delegationen, vilkas regeringar stöder klagomålen mot Sydafrika kommit till denna Förenta Nationernas domstol med rena händer? Kan dessa båda delegationerna i all uppriktighet säga att diskriminering i själva verket inte utövas mot de små sameminoriteterna i båda deras länder.” I sitt tal hänvisade Louw bl.a. till artiklar i tidningarna Expressen och Dagbladet på norsk sida. Louw citerade bl.a. en ledarartikel i Dagbladet där enligt honom erkänns att de förekommer rasåtskillnad i Norge.

I en kommentar till debatten i FN:s Generalförsamling kallades Sydafrikas utrikesminister lite ironiskt för “samernas skyddspatron” i  en lite märklig  kommentar på Dagens Nyheters ledarsida som andades ett kränkt svensk liberalt ego.

Struktur rasism

Den 13 mars 1968 överlämnade 1964 års sakkunniga sitt betänkande Rennäringen i Sverige (SOU 1968:16) till den svenska regeringen. Efter remissbehandlingen och utskottsbehandling antog Sverige riksdag en ny rennärings lag 1971. En lag där den grövsta av “lapp skall vara lapp”  politiken avvecklades, men strukturellt behölls mycket av den institutionellt ” lapp skall vara lapp”  politiken framför allt när det gäller samernas rätt till land och vatten och förvaltningen av sameallmänningarna.

Publicerat 2014-06-10

Vinnarna och förlorarna

EU valets stora vinnare är Miljöpartiet(MP)  och Feministiskt Initiativ (FI)medan Moderaterna (M) är den stora förloraren. Vid den slutliga räkningen av rösterna knep Miljöpartiet ytterligare ett  mandat av Socialdemokraterna(S), vilka också kan betecknas som en av förlorarna. Inte så överraskande fick Sverigedemokraterna 2 mandat vid valet. Kristdemokraterna (KD) hänger fortfarande med, mycket  kanske tack vare mediakändisen Lars Adaktusson. Centerna hänger också  kvar och Stureplancenter kring Fredric Federly  kyssandes förbi  den tidigare EU parlamentarikerna Kent Johansson, medan Folkpartiet (FP) förlorade ett mandat och har  nu två mandat. Vänsterpartiet behöll sitt enda mandat (V).

Personval

En trend i EU valet är en inkryssningen av ledamöterna ökat sedan förra valet. Nu blev 14 av 20 ledamöter inkryssade. Det parti som hade största andelen personröster var FP (62,55%) och minst antal personkyss hade SD (39%).    Av de invalda är det  Peter Eriksson(MP), Cecilia Wikström(FP), Marita Ulvskog(S)och Jens Nilsson(S)som har en nordlig anknytning. Eriksson och Wikström kommer från Kalix trakten, Nilsson är en jämte och Ulvsskog är en en utflyttad Luleåbo.   Av alla parlamentariker är det Cecilia Wikström och Christoffer Fjellner(M) som ha en samiska anknytning.
.
Anti-saminism

I motsats till tidigare val blev det inte så mycket diskussionen för eller emot EU. Sedan MP accepterat de svenska EU-medlemskapet som en realitet är det nu bara SD som är för ett svenskt urträdet från EU,  i likhet med många andra högerextremistiska partiet i EU. En trend är att dessa EU-skeptiska högerextrema partiet gått fram stort i många länder i EU,  bl.a. i Frankrike och England. Värt att notera är att SD fick  väldigt stort stöd i kommuner som Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Älvsbyn och givetvis i Härjedalens kommun. Att Härjedalen är ett starkt SD-fäste är ju ingen nyhet och  där har man  ju tidigare  profilerat sig med en anti-saminism.  I “samiska” kommuner som Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele har inte “anti-saminismen” märkts, men som kanske till en del finns. Det sannolika förklaringen till det höga stödet till SD i dessa kommuner är nog den allmänna EU skepticismen som finns i en del landsbygdskommuner.
.
Vad kan EU parlamentet göra för samerna?

En generell observation är att EU-parlamentet varit rätt så vaksam på hur EU:s medlemsländer skötts sin minoritets- och regionalpolitik. Visst kan EU institutioner och EU-parlamentet påverkas.  Antalet lobbyister i EU är nog fler än de 751  EU parlamentariker. Den samiska lobby verksamheten är nog numera mycket blygsam och av Sametinget är det nu Sametinget på finsk sida är har varit mest aktiv de senaste åren. Sametinget på finsk sida har till och med genomfört en plenums session i Brussel.  Det har länge varit tal om ett öppnad ett samiskt kontor i Brussels, men inget har så långt hänt. Det finns sannolikt ingen kontinuerlig bevakning EU relaterade frågor heller i Sametingen.
.
Vill man få ett inflytande måste agera och knyta kontakter i EU-sfärens alla institutionen.
.
Inför höstens riksdagsval
.
Resultatet i EU valet är kanske också en indikator vart de lutar i de kommande riksdagsvalet i höst . Valstrategerna i Alliansen och framförallt bland Moderaterna är nu rätt så skärrade, medan MP, SD  och FI vädrar nya framgångar. Det mest tyder på att Alliansen får säga adjö efter 8 år vid makten.
Sveriges Kungahus
Bild 1 av 1
Prinsessan Estelle. Foto: Kate Gabor/Kungahuset.se

Fredagen den 6 juni firas Sveriges nationaldag. Kungahuset.se uppdateras löpande under dagen.

Idag öppnar Prinsessan Madeleine och herr Christopher O’Neill Öppet slott på Kungliga slottet, Kungaparet besöker Ånge i Västernorrland och Kronprinsessparet närvarar vid en medborgarskapsceremoni i Solna innan hela Kungafamiljen samlas på Skansen för traditionsenligt firande som fortsätter med  en mottagning på Kungliga slottet innan nationaldagen avslutas med tapto på Logården

Det finns mycket annat ni kan läsa på kungahusets hemsida, bl.a.vilka som fått medaljförläningar  av olika dignitet. Docent Ingela Bergman, chef på Silver Museet i Arjeplog har  fått  Serafimerordens band, 8:e storleken  för  framstående insatser inom subarktisk landskapsforskning

Se vidare:  Utskriftsversion

Publicerad 2014-06-02

Årsstämman genomfördes i Staare den 18 maj 2014  i god anda både vad gäller formella ärendena som stämman har att ta ställning till ochi fråga om  information från partiets valda företrädare i Sametingets olika politiska organ om aktuella politiska frågor som f n behandlas. Stämman genomförde också val och följande valdes att företräda Sámiid Riiikkabellodat:

Ordinarie 2014-2015

Ingrid Inga (omvald)

Mats Berg (omvald)

Paulus Kuoljok (omvald)

Ordinarie 2013-2014

Britt Sparrock

Anna Marja Kaddik

Torkel Stinnerbom

Ersättare 2014-2015

Sylvia Simma (omvald)

Lars-Gunnar simma (omvald)

Per-Olof Nutti (nyvald)

Ersättare 2013-2014

Lars-Anders Baer

Magnus Rehnfeldt

Ann-Christin Blind

Partiordförande och vice ordförande

Årsstämman beslutade att välja Ingrid Inga till ordförande och Britt Sparrock till vice ordförande för Sámiid Riikkabellodat