Publicerad 2014-04-11

Yellow Knife

Den 26 och 27 mars 2014  höll Arktiska Rådets Senior Arctic Officials” (SAO), dvs styrelsen i Arktisk råd sin andra möte under det kanadensiska ordförandeskapet i Arktisk Råd. Temat för det kanadeniska ordförande skapet är ” Utveckling för folket i Arktis “ (Development for the People of the North).

Vad är Arktisk Råd?

Arktisk råd är ett mellanstatligt samarbetsorgan mellan det åtta arktiska staterna och sex urfolksorganisationer jämte observatörer från många länder och organisationer.  I Arktisk råd ingår Samerådet som en av den  permanenta deltagarna från urfolken i Arktis. Vid mötet i Yellow Knife  representerades Samerådet  genom Åsa Larsson och GunnBritt Retter som är expert i Samerådet.

Ett Arktiskt Ekonomiskt Råd

Vid mötet i Yellow Knife  gjordes  bl.a. en överenskommelse att fortsätta arbetet med  bildandet av ett “arktiskt ekonomiskt råd” (Arctic Economic Council (AEC)) och igångsätta ett projekt kallat “Promoting Traditional Ways of Life”  som går ut på att sammanställa en samling av bra exempel och framgångsrika recept på främja traditionella sätt att leva.

Den kanadensiska ordförande  i Arktisk Råd hälsominister  Leona Aglukkaq uttalade med anledningen SAO-mötet att bildandet av ” Arctic Economic Council “(AEC)  är ett nyckelfråga under det kanadensiska ordförandeskapet.  Aglukkaq menade att AEC kommer att spela en viktig roll skapande av en bärkraftigt och dynamisk framtid i regionen till nytta för befolkningen i norr.
The Dettah and N’Dilo Drummers från  Yellowknives Dene First Nation uppträdde vid SAO middagen den 26 mars 2014.

http://www.arctic-council.org/index.php/en/

Publicerad 2014-04-09

Kallelse till årsstämma 2014

Ort: Östersund

Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund

Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00

Dagordning:

§ 1. Öppnande av årsstämman

§ 2. Val av ordförande för årsstämman

§ 3. Val av sekreterare för årsstämman

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013

§ 6. Revisionsberättelse år 2013

§ 6 a. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7. Budget för verksamhetsåret år 2014

§ 8. Val av ordförande för 2014

§ 9. Val av ledamöter till styrelsen 2014-2015

§ 10. Information från Sametinget

§ 11. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Ingrid Inga

Partiordförande

Publicerat 2014-04-05
Foto: Regeringskansliet

.

När 2.800 moderata lokalpolitiker träffades  fredagen den 4 april  i Göteborg  för att lägga upp strategin inför valet i höst  besöktes tillställningen av Norge statsminister Erna Solberg, dock inte i egenskap av statsminister utan som partiledare för Moderaternas  systerparti  Höyre. Hon tillträdde som statsminister hösten 2013 efter Stortingsvalet.

Den “nya” samepolitiken

Det finns visa skillnader mellan systerpartierna Höyre och Moderaterna, men den kanske mest markanta skillnaden är deras hållning och politik i förhållande till samerna. En av arkitekterna bakom Höyres “nya” samepolitik är Erna Solberg. Under sin tid som ansvarig sameministern under statsminister Bondevik i början av 2000-talet gjordes en överenskommelse med Sametinget om en konsultationsordning mellan regeringen och Sametinget. Finnmarksloven som  kom till efter viss vånda skapade en ny förvaltningsordning av statlig förvaltad mark i Finnmark är också en del av den “nya” samepolitiken.

Symbolik och politik

I motsats till den svenske statsministerns Reinfeldt är den norske statsminister Erna Solberg trygg  och säker i sin samepolitik. Solberg har tom fått sin regeringspartner Fremskrittspartiet att glömma sina krav på bl.a  att lägga ned Sametinget till vidare. Solberg trygghet och tydlighet gör att hon uppträder både med auktoritet visavi   anti-samiska kretsar i bl.a. Fremskrittspartiet och med ödmjukhet i förhållande till samerna. I samband med den samiska nationaldagen den 6 februari framträdde Solberg och önskade samerna lycka med dagen, även på samiska språken.

Feghet eller dumhet?

Statsminister Reinfeldt är nu inne på sitt åttonde år som regeringschef i Sverige. Under denna tid har statsminister Reinfeldt aldrig “officiellt” träffat företrädare för Sametinget eller andra företrädare för det samiska folket. På norsk sida är det mer avspänt. Den nyvalde norske statsministerns Erna Solberg och den tillika nyvalde presidenten i Sametinget Aili Keskitalo hade nyligen sin första officiella möte. Det kanske än mer märkliga med norsk politik är att finansminister Siv Jensen, tillika ledare i Fremskrittspartiet också nyligen träffat företrädare för Sametinget och diskuterat budgetfrågor. Visst har lantbruksminister  Erlandsson, ansvarig sameminister  i regeringen regelbundna träffar med Sametinget, konstigt vore det annars.

Samerna och Sametinget får nog  trösta sig med att i vart fall Sveriges statschef Konungen Carl Gustav visar större intresse för sin samiska undersåtar.

Det orgie i otydlighet

I motsats till norsk samepolitik är svensk samepolitik orgie i otydlighet, till en del beroende på förhållandet är det samma i Sametinget på svensk sida. Dessutom saknar moderaterna en formulerad samepolitik, i motsats till Folkpartiet som också ingår i regerings alliansen. Samtidigt ingår både Centerpartiet och Kristdemokraterna i Alliansen, som bromsar det mest initiativ som rör svensk samepolitik. Status quo är det som mest kännetecknar moderaternas  samepolitik, vilket kanske är resultatet mellan å ena sidan Folkpartiets mer prosamiska politik å andra sidan Kristdemokraternas och Centerpartiets reserverade hållning till reformer på det samiska politiska området.

En slags förnyelse

Begreppet triangulering inom politiken myntades ursprungligen av chefsrådgivaren till förra presidenten  och lika demokraten Bill Clinton. Dick Morris beskrev strategin som en slags ny tredje position och så att säga  inta en position mellan och ovanför de befintliga.  Syftet var lika mycket att neutralisera frågan som sådan som att vinna marginalväljarna bland republikanerna enligt Morris. Politiken och framförallt strategin skiljde sig från det egna demokratiska partiets ståndpunkter. På så sätt skapades något nytt i väljarnas ögon – en slags förnyelse.

Det nya arbetarpartiet

Tony Blair med “New Labour” i Storbritannien kopierade denna strategi på 1990-talet. Det hela letade sig till Sverige och Moderaterna  blev “nya arbetarpartiet”   i början av 2000-talet. När Moderaterna lanserade som de  ”nya Moderaterna”, inbegrep de avståndstagande till gammal politik som t.ex skattesänkningar och uppluckring av arbetsrätten.   Resten är historia.  Värdeladdade ord som varit förknippad med socialdemokratisk politik blev helt plötsligt Moderata värdeord.

Triangulering av svensk samepolitik

Huruvida Moderaterna medveten eller reflexmässigt  triangulerat Socialdemokraterna samepolitik kan diskuteras, men resultatet är det samma. En variant   av triangulering är införandet av den fria småviltsjakten 1992/93 där regeringen under ledning av statsminister Carl Bildt argumenterade och motiverade reformen med en socialdemokratiskt logik och retorik, samtidigt som de stred mot Moderaterns eget partiprogram t.ex. respekten  för den privata äganderätten. Nu är ju det mesta som rör de reella motiven och beredningsprocessen i anslutning till införandet av den fria småviltsjakten höljt i ett dunkelt, men det är väl svensk samepolitik i ett nötskal.

Inför valet

Ju närmare valet och ju mer opinionssiffrorna svänger dess mer triangulerar partierna. Det senast är Moderaternas u-sväng där nu går ut och vill höja skatterna. Problemet med att ta upp  samepolitiska frågorna är att man inte vinner några väljare, snarare tvärtom.  Detta har Sveriges Demokraterna insett och försöker nu göra en politisk inbrytning i norra Sverige, men som tur är finns det inte så många väljare i norra Sverige. Hur partierna i övrigt kommer att hantera Sveriges Demokraterna samepolitiska retorik återstår att se, men det kan ju också innebära att samepolitiken för ovanligheten blir uppmärksammad i det politiska samtalet.

Publicerat 2014-04-04


Polarisarna smälter

I veckan presenterades  FN:s klimatpanel sin andra delrapport.  Rapporten repeterar med än större  säkerhet budskap att  globala uppvärmningen är nu otvetydig och att människans inflytande är klarlagt. FN:s klimat panel har  både utvecklat och matat in mer data i sina modeller.  Man vet nu mer om hur snabbt polarisarna smälter, vilket gör att scenarierna om det stigande havsnivåernas konsekvenser blir allt tydligare.

Utsläppen växer

FN:s klimatpanel frågar sig  om man  kan hålla sig under en  uppvärmning på två grader. Trots goda intentioner och överenskommelser fortsätter utsläppen i världen växa och nu uppskattas utsläppen långsiktiga nivå peka mot en uppvärmning på närmare fyra graders, vilket är ett värsta scenario  i rapporten.

Vem bryr sig

Trots det alarmistiska rapporterna och det märkliga vädertrenderna i världen verkar vi vara mer bekymrade över bensinpriserna än klimatförändringarna. Klimatskeptikerna blir inte färre snarare fler. I det offentliga samtalet har frågan om klimatförändringarna hamnat i mediaskuggan. I den pågående valdebatten i Sverige inför valet i september 2014 är klimatfrågorna än så läge icke frågor.

Urfolk drabbats redan nu

Många urfolk som både av egen fri vilja och yttre tvång lever i klimatologiska och ekologiska nischer i Arktis, Amazonas, i de stora öken områdena Afrika och på öar i Stilla havet är klimatförändringarna redan en realitet. De arktiska områdena har utpekats som det områden där klimatförändringarna tidigast och tydligast gör sig påminda.

Renbeteskris

Klimatförändringarna är sannolikt en orsak till det senaste årens varma och fuktiga vintrar som skapat  stora problem för renskötsel och där vinterbetet blivit låst.

Lär av urfolken

I rapporten framhålls att urfolkens traditionella kunskap och praxis, inkluderande deras hollistiska syn på samhället och miljön är en viktig resurs för att kunna anpassa sig till klimatförändringarna, men att dessa har ej använts i de existerande klimatanpassning ansträngningar.

Fakta: Detta är den andra i en serie av fyra rapporter som utarbetats av världens ledande klimatforskare och nationella myndigheter i FNs klimatpanel (IPCC). Den bedömer klimatpåverkan, anpassning och sårbarhet för både människor och ekosystem när det gäller observerade effekter och framtida risker. Potentialen att anpassa oss till klimatförändringarna bedöms samt de områden där människor eller ekosystem inte kommer att kunna anpassa sig till i framtiden.
.
“Adaptation planning and implementation at all levels of governance are contingent on societal values, objectives, and risk perceptions (high confidence). Recognition of diverse interests, circumstances, social-cultural contexts, and expectations can benefit decision- making processes. Indigenous, local, and traditional knowledge systems and practices, including indigenous peoples’ holistic view of community and environment, are a major resource for adapting to climate change, but these have not been used consistently in existing adaptation efforts. Integrating such forms of knowledge with existing practices increases the effectiveness of adaptation.”
Läs mer på http://ipcc.ch/

Publicerad 2014-04-02

Kallelse till årsstämma 2014

Ort: Östersund

Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund

Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00

Dagordning:

§ 1. Öppnande av årsstämman

§ 2. Val av ordförande för årsstämman

§ 3. Val av sekreterare för årsstämman

§ 4. Val av två justeringspersoner

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013

§ 6. Revisionsberättelse år 2013

§ 6 a. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 7. Budget för verksamhetsåret år 2014

§ 8. Val av ordförande för 2014

§ 9. Val av ledamöter till styrelsen 2014-2015

§ 10. Information från Sametinget

§ 11. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Ingrid Inga

Partiordförande