Publicerad 2014-09-19

Scotland votes “No” to independence

No supporters celebrate

Stor lättnad

Den länge emotsedda folkomröstning om Skottlands framtids status är nu genomförd och många skottar och engelsmän pustar nog ut sedan Nej sidan fått 54% av rösterna och Ja-sidan 45 %. Lättnaden är nog också stor i Spanien och andra länder i Europa. Omröstnings resultatet för Ja-sidan blev blev större än de prognostiserade 3 %.

Omröstnings bittra kalk

Även om nu omröstningen nu blev en seger för Nej-sidan kommer  folkomröstningen att förändra de politiska landskapet i Skottland, men även i London.  Fortsättningsvis kommer nog regeringen i London vara mer förstående och tillmötesgående för skottarnas önskningar.  Hur skottarna kommer att belönas återstått att se. En avgörande fråga blir hur den stora andelen skottar som röstande för självständighet kommer att agera vidare. Det sista ordet är inte sagt.

Vad kan man lära av detta

Nu när omröstningen är genomförd kommer nog många forskare och politiska strateger analysera processen som ledde till folkomröstningen. Vilka slutsatser och lärdomar man kan dra är väl lite tidigt att sia om, men högst sannolikt är att de skotska parlamentet maktbefogenheter kommer  att öka  och den regionala styrningen av Skottland att  bli mer tydlig.

Ett samiskt perspektiv

I detta sammanhang kan nämnas  att en delegation från Sametinget besökte parlamentet i Skottland 2008 i studiesyfte.  Samepolitiskt  har Sametingen hållit en distans till de regionala parlamentariska systemen i EU , dels beroende på att detta är en känslig fråga i många länder i  EU och framförallt beroende  på samernas status som urfolk i EU.

Publicerat 2014-09-17
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29231440

Yes No signs and flag


Den 18 september avgörs om Skottland  fortsättningsvis skall vara en del av England eller bli en egen statsbildning  genom en folkomröstning.
Inledningsvis var de publika  intresset inte så stort,  men efterhand har intresset stigt till en hysterisk nivå. I takt med att opinionsundersökningarna visade att  stödet till  Ja-sidan för ett fritt Skottland ökade, desto mer ökade nervositeten i de engelska etablissemanget i London. Enligt de senaste opinionsundersökningarna är det väldigt jämt
mellan JA och  Nej sidan.
.
Ett delat Skottland

Folkomröstningen och framförallt den senaste tidens upphetsade diskussion om konsekvenserna av ett fritt Skottland har  splittrat den skotska befolkning. Frågorna är många, medan svaren är få.  Får man behålla pundet, hur bli förhållandet till EU och har skottarna råd osv. Skottland producerar 60 % av oljan i EU, men frågan är hur länge.
.
Oro i London och i Madrid

Oron är stor i politiska och finansiella kretsar London. I Madrid är man rädd för en smitto effekt, mot bakgrund av det finns starka krafter i Katalonien som också kämpar för lösgöra sig från resten av Spanien.
.
En trend?

Under en längre tid har  staterna i den östra delen av Europa, framförallt de  som ingick i den forna Sovjetiska maktsfären fragmenteras.  Processen har kommit  att kallas “balkanisering”, som bl.a har lett till flera nya statsbildning.

Publicerad den 16 september 2014

Så har då supervalårets sista val genomförts. Resultatet av riksdags-, landstings - och kommunvalen förskräcker många främst genom Sverigedemokraternas valframgång. Socialdemokraterna väntas bilda en ny regeringen. En av de viktigaste styrmedlen för att genomföra den utlovade politiken som en riksdag/regering har är statsbudgeten. Så även denna gång.

Även för det folkvalda Sametinget är budgeten ett av de viktigaste styrmedlen för den politiska ledningen. Sametingets plenum har hittills vid sitt sista plenum för året beslutat om budgetramar för nästkommande budgetår, utom år 2014. 

Det kommande plenumsmötet i Luleå den 29 september - 2 oktober 2014 kommer att bli historisk. Ett minimum av politiska ärenden finns på dagordningen för plenumsmötet och ett av det viktigaste politiska styrmedlet för en politisk ledning  d v s budgetramar för budgetåret 2015 saknas helt på dagordningen. Frågan är varför? Man kan ställa sig frågan på vilket budgetunderlag ska Kulturnämnden besluta om organisations- och verksamhetsstöd för 2015 om budgetramar saknas? På vilket budgetunderlag ska Rennäringsnämnden och Näringsnämnden fatta sig beslut inom sina ansvarsområden för 2015?

Frågan är om styrelsens ordförande redan lessnat på de oundvikliga politiska vardagsfrågor som berör väljarna? Prioriterar styrelsens ordförande att agera på den internationella arenan framför Sametingets interna arbete? Är syftet med styrelsens ordförande agerande och prioriteringar att positionera både sig själv och sitt parti inför kommande utmaningar som Sametinget står inför? 

Eller - kan det vara en medveten politisk strategi av Sametingets politiska ledning med Håkan Jonsson, Jakt - och fiskesamerna, Ol-Johan Sikku, Min Geaidnu, Lars-Jonas Johansson, Landsförbundet svenska samer , partiet Samerna m fl att Sametingets ekonomisk-politiska styrning ska ske ad hoc utan långsiktighet och förutsägbarhet ?

För att undvika negativa konsekvenser av avsaknad av preliminära budgetramar för Sametinget budgetåret 2015 vill Sámiid Riikkabellodat ge ett tips till styrelsens ordförande : Förläng befintliga budgetramar till beslut kan fattas om nya sådana vid plenum i februari 2015.

Ingrid Inga
Ordförande Sámiid Riikkabellodat
070 55 42 999

Publicerad 15 september 2014

Valet 2014 kommer att gå till historien inom svensk demokrati. En stor del av Sverige kommer att vakna idag och ställa sig frågan hur det kommer sig att Sverigedemokraterna (SD) blev tredje största parti i riksdagen.  

Sverigedemokraterna (SD) är den stora vinnaren i riksdagen och ökar sina mandat med 29 mandat till totalt 49 mandat. Om det finns en vinnare så finns det en förlorare också. Det kan väl konstateras att den Moderatledda alliansen är de stora förlorarna i riksdagen där de tappar totalt 31 mandat. Socialdemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet ökar sina mandat med 2 till 158 mandat.  En ny regering kommer att vara beroende av Sverigedemokraterna som nu har nu möjlighet att färga svensk politik. 

Även i  Norrbotten, Västerbottens och Jämtlands län är Sverigedemokraterna vinnare då de tagit mandat i stort sett alla kommuner och i landstingen. För samisk del är det också oroande att Centerpartiets framgång i Kiruna kommun skett på bekostnad av en uttalad negativ inställning till samerna.

Frågan är om det finns fler vinnare i valet 2014?

Vid första anblicken är ju valresultatet väldigt nedslående för samiska frågorna. Men frågan är om inte valresultatet i slutändan kommer att innebära något positivt för oss samer? Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfvén har ju meddelat att har för avsikt att bilda en regeringen utan stöd av SD. Löfvén har under valrörelsen varit försiktigt positiv till ratificeringen av ILO-konventionen 169 samtidigt som både Miljöpartiet och Vänsterpartiet klart uttalat sigvara  positiva för en ratificering. S, V och MP kommer nog inte vilja ha SD stöd i riksdagen när det gäller framtida utformning av en samepolitik som är värd namnet. 

Sverigedemokraternas valframgång kan ju innebära att samtliga riksdagspartier på allvar tar tag i de samiska frågorna i riksdagen,  i landstingen och i kommunerna. Vilket parti vill vara förknippad med strukturell rasism av den egna urbefolkningen när det finns ett öppet rasistiskt parti i riksdagen som ingen vill samarbeta med?

Ingrid Inga
Partiordförande
070 55 42 999

 

Publicerad 2014.09-15, kl. 00.41

Ett komplicerat parlamentariskt läge

Alliansregeringen under ledning av moderaten Fredrik Reinfeldt avgår efter val förlust. Statsminister Reinfeldt meddelande sin  och sin regerings avgång och något överraskande meddelade att han avgår som partiledare. Sverige Demokraterna gick fram och fördubblade sin stöd i valmanskåren. Feministisk Initiativ föll på målsnöret och klarande inte 4 % spärren.  Valresultatet resulterade också i ett dödläge mellan blocket, där varken den rödgröna blocket eller alliansen har en egen majoritet parlamentet. Socialdemokraternas partiledare Stefan Löven kommer sannolikt få uppdrag av talmannen att bilda regering och han har tydligen indikerat han avser att samarbeta Miljöpartiet.

Svajig läge

De parlamentariska läget är svajigt och med dessutom med ett tredje största parti som ingen vill samarbeta.  Sverige Demokraterna roll som “Svarte Petter” cementeras ytterligare. Vilken samepolitiskt linje den nya regeringen och riksdagen kommer att föra återstår att se.