”En ny rovdjursförvaltning” – regeringens proposition SOU 2008/09:210

 

Regeringen föreslår i sin proposition en ny regionaliserad förvaltning med ökat lokalt inflytande. Enligt regeringen måste en ny trovärdig rovdjurspolitik ta hänsyn till människor om bor i områden med tät förekomst av rovdjur. Lokalbefolkningen ska ges större möjligheter att påverka rovdjursförvaltningen.

 Länsstyrelserna ska enligt propositionen få utvidgat ansvar för förvaltningen av rovdjuren. Länsstyrelsen föreslås också få fatta beslut om licensjakt och skyddsjakt efter björn, varg, järv och lodjur.

 För att öka det lokala inflytandet föreslår regeringen att vid varje länsstyrelseinrättas en viltförvaltningsdelegation med rätt att fatta beslut om rovdjuren. I viltförvaltningsdelegationen ska representanter för olika samhällsintressen fnnas. I propositionen föreslår regeringen att Sverige indelas i tre rovdjursförvaltningsområden.

 När det gäller vargstammen konstaterar propositionen att vargstammens etappmål uppnåtts och att fortsatt utbredning ska begränsas till områden utanför renskötselområdet.

 När det gäller lodjursstammen konstaterar propositionen att lodjur orsaker de sammantaget största skadorna på rennäringen. Lodjursförekomsten inom renskötselområdet bör därför begränsas. Sametinget får i uppdrag att efter samråd med Naturvårdsverket, utreda och föreslå toleransnivåer av rovdjur för rennäringen som helhet.

 Regeringen initierar också en utvärdering av varg- och järvstammarnas utveckling. Målnivåer ska formuleras för samtliga rovdjursarter.

 Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/11937/a/127223

 

 Ingrid Inga

Ordförande