Vissa samepolitiska frågor Ds 2009:40

Promemorian innehåller förslag till ändringar i rennäringslagstiftningen med utgångspunkt i Rennäringspolitiska kommitténs förslag (SOU 2001:101). Överlämnat till regeringen den 16 september 2009.

Se vidare regeringens  hemsida www.regeringen.se/sb/d/108/a/131643