Statsbudgeten för 2010 – Rikets styrelse

Texten nedan är hämtad från statsbudgeten för år 2010 – Rikets styrelse, sidan 31.

  2009-09-22 

   

  6. Sametinget

   

  6.1.1 3:1 Sametinget

   

  Tabell 6.1 Anslagsutveckling

  Tusental kronor

   

  2008

  Utfall

  32 472

  Anslags- sparande

       466

  2009

  Anslag

  38 214

  Utgifts- prognos

  37 553

  2010

  Förslag

  34 195

  2011

  Beräknat

  34 372

   

  2012

  Beräknat

  34 549

   

   

   

  Sametinget är en förvaltningsmyndighet inom rennäringsområdet samtidigt som det är ett samiskt folkvalt organ med val vart fjärde år. Sametinget inledde sin verksamhet 1993. De övergripande målen är enligt sametingslagen (1192:1433) att Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och därvid ta initiativ till verksamhet och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Sametinget ska bl.a. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.

   

  Sametinget beslutar om fördelning av statens bidrag till samisk kultur och samiska organisationer samt andra medel som ställs till samernas förfogande. Sametinget leder det samiska språkarbetet och arbetar med vissa EU-stöd riktade mot samiska intressen under programperioden 2007–2013. Därtill har Sametinget ett informationsuppdrag gentemot allmänheten i fråga om att sprida information om det samiska samhället, kulturen och historien.

   

  Sametinget handlägger dessutom uppgifter som rör rennäringsadministration, bl.a. ren-märkeshantering, underhåll av riksgränsstängsel, cesiumverksamhet som en följd av Tjernobyl-olyckan, prisstöd, företagsregister och markanvändningsredovisning. Sametinget ansvarar även för utbetalningar avseende ersättning för rovdjursrivna renar. Anslaget används även för utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska.

  Regeringens överväganden

  Den tidigare regeringen uppdrog i september 2004 åt Statens fastighetsverk att utreda uppförandet av en sametingsbyggnad i Kiruna. En utredning om en byggnad för Sametinget slutfördes under våren 2005. Arbetet med att hitta en lämplig tomt fortsätter. Under budgetåret 2009 fick Sametinget en engångsvis förstärkning av anslaget med 10 000 000 kronor för arbetet med denna process.

   

   

   

  Regeringen föreslår att 34 195 000 kronor anvisas under anslaget 3:1 Sametinget för 2010. För 2011 beräknas anslaget till 34 372 000 kronor och för 2012 beräknas anslaget till 34 549 000 kronor.

   

  Tabell 6.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:1 Sametinget

  Tusental kronor                                                              2010

  2011

  2012

  Anvisat 2009 1

  43 214

  43 214

  43 214

  Förändring till följd av:

  Pris- och löneomräkning 2

  1 276

  1 507

  1 736

  Beslut

  -10 295

  -10 349

  -10 401

  Överföring till/från andra anslag

  Övrigt

  Förslag/beräknat anslag

  34 195

  34 372

  34 549

   

   

  Se vidare:  www.regeringen.se/content/1/c6/13/17/16/aee00b56.pdf