Statsbudgeten för 2010 – Areella näringar, landsbygd och livsmedel (23)

2009-09-23 

Texten nedan är hämtad från statsbudgeten för år 2010 –   32. Areella näringar, landsbygd och livsmeden, sidan 85-86

 3.1.28 1:28 Främjande av rennäringen m.m.

 Tabell 3.86 Anslagsutveckling

Tusental kronor

2008           Utfatt               54 548          Anslags-

                                                                sparande                        4 321

2009           Anslag            55 718          Utgifts-prognos           56 034

2010           Förslag        109 915[1]

2011           Beräknat       113 915

2012           Beräknat       103 915

 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

 

Från och med 2010 överförs den del av anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. som avser ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn samt kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur till detta anslag. Denna del av anslaget används för att förebygga skada av vilt och ersättning för sådan skada. Rätten till ersättning regleras i viltskadeförordningen (2001:724).

 

Anslaget används även till åtgärder för att främja rennäringen i form av: underhåll eller rivning av vissa riksgräns-tängsel och renskötselanläggningar som staten har underhållsansvar för,

statens del av kostnaderna för redovisning av markanvändningen, riksintressen och marker som är värdefulla för renskötseln, natur- och kulturmiljövården,  utveckling av företagsregistret för ren-näringen,  bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384),  prisstöd till rennäringen enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött, ersättning till följd av Tjernobylolyckan enligt förordningen (1994:246) om ersätt-ning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan,  kostnader för medling m.m. i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller konflikter på grund av renbetning på åker-mark,  katastrofskadeskydd enligt 35 a § ren-näringsförordningen,  åtgärder för anpassning till ändrade klimat-förhållanden samt  övriga åtgärder för främjande av rennäringen.

 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden

 

En viss del av den verksamhet som finansieras av anslaget är åtgärder i form av projektstöd och medel till speciella satsningar för främjande av rennäringen.  Mot bakgrund av ovanstående föreslås att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor under 2011 och högst 2 000 000 kronor 2012.

 

Tabell 3.87 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tusental kronor                                                                      

 

      Utfall2008

    Prognos2009

  Förslag2010

Beräknat 2011

Beräknat2012–

Ingående åtaganden

          200

3 532

     3 934

Nya åtaganden

       3 532

1 900

     1 552

Infriade åtaganden

         -200

-1 498

     1 486

-2 000

   -2 000

Utestående åtaganden

       3 532

3 934

     4 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

       4 000

4 000

     4 000

 

 

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att anslaget tillförs 4 miljoner kronor 2010 samt ytterligare 4 miljoner kronor 2011–2016 för kostnader som uppkommer till följd av den nya renbeteskonventionen.

I enlighet med förslag i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162) ökade anslaget med 9 miljoner kronor 2009. Ytterligare 1 miljon kronor tillförs 2010 och 2011.  Regeringen föreslår att 109 915 000 kronor anvisas under anslaget 1:28 Främjande av ren-näringen m.m. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 113 915 000 kronor respektive 103 915 000 kronor.

 

Tabell 3.88 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

 

Tabell 3.88 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:28 Främjande av rennäringen m.m.

Tusental kronor

2010

2011

2012

Anvisat 2009 1

55 718

55 718

55 718

Förändring till följd av:

Beslut

5 000

9 000

-1 000

Överföring till/från andra anslag

49 197

49 197

49 197

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

109 915

113 915

103 915

           

 

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

 

Se vidare:  www.regeringen.se/content/1/c6/13/17/16/0c98eec4.pdf