Den svenska och norska regeringen undertecknar ny renbeteskonvention den 7 oktober 2009

Ny renbetskonvention snart ute på remiss

Onsdagen den 7 oktober undertecknar jordbruks- och sameminister Eskil Erlandsson tillsammans med Norges lantbruks- och matminister Lars Peder Brekk den nya norsk-svenska renbeteskonventionen. Konventionen innehåller bestämmelser för hur renskötseln ska bedrivas över riksgränsen. Detta  äger rum på den norska ambassaden i Stockholm den 7 oktover 2009,   kl. 11.00

Bakgrunden till förhandlingarna är att 1972 års renbeteskonvention upphörde att gälla 2005 och behövde ersättas med en ny. Den nya konventionen innehåller sju kapitel med 34 artiklar där huvudbestämmelserna för renskötsel över riksgränsen fastslås.

Konventionen skickas efter undertecknandet på remiss till berörda och träder i kraft när den har ratificerats av de båda länderna, vilket förutsätter beslut av Sveriges riksdag och Norges storting. Konventionen ska gälla i 30 år, med förlängning i tioårsperioder om den inte sägs upp.

http://www.regeringen.se/sb/d/12262/a/132997