Konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel

Läs mer om förslaget ill ny renbeteskonvention

Renskötsel över riksgränsen mellan Sverige och Norge har bedrivits sedan urminnes tid. Bakgrunden till förhandlingarna har varit att 1972 år renbeteskonvention upphörde att gälla 2005 och behövde ersättas av en ny konvention. Förhandlingarna  avslutades efter att  att  den  ”svenska” och ”norska” delegationerna  enats om ett förslag  till ny konvention om gränsöverskridande renskötsel.  Förslaget till ny renbeteskonvention överlämnades till den svenska och norska regeringen den 26 februari 2009.

Läs hela föreslaget och bilda dig en egen uppfattning:  http://www.regeringen.se/sb/d/11651/a/121269