Regeringens nya ungdomspolitik

Att ungdomar bereds möjlighet att ta sig in i arbetslivet som företagare eller som anställda utgör en central faktor när  det gäller att motverka ungas utanförskap. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden är en god utbildning. Att främja ungdomars inflytande i samhället, ungas kreativa och kommunikativa förmågor samt ungas hälsa är andra viktiga led i att motverka utanförskap bland ungdomar”  säger regeringen om sin nya ungdomspolitik.

Läs mer om regerinens strategi för ungdomspolitiken: http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/45/45/d3c88117.pdf