Samelandspartiets förslag antogs av plenum

Sametinget har under plenum i Kiruna tagit ett historisk beslut.

Plenum förkastade Sametinget styrelses förslag i sin helhet och antog Samelandspartiets och partiet Samernas motförslag att avvisa regeringens förslag till utformning av samepolitik i sin helhet.

Detta är vårt motförslag till Sametinget styrelses förslag:

         Sametingets plenum beslutar 

att         avvisa förslagen och de bakomliggande motiven som helhet i promemoria Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor

 

att        uppdra till Sametingets styrelse att till plenum i februari 2010 redovisa förslag hur arbetet med initiativ till en ny samepolitik ska utformas.

 

Sametingets uttalar

 

att         löftet från den svenska regeringens arbetsgrupp för samefrågor till Sametinget 2007 om kontinuerliga konsultationer under arbetets gång har inte efterlevts,

 

att         de centrala förslagen och motivet i promemoria Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor om samernas rätt att råda över sin egendom står i strid med både med Sveriges grundlag och internationell rätt

 

 att        den återkommande kritiken och därmed föranledda rekommendationer som olika FN och andra internationella organ som övervakar efterlevnaden av internationella konventioner som Sverige anslutit sig till förbisetts helt

 

att        de folkrättsliga principerna i Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter, FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Urfolksdeklarationen har inte beaktats

 

Tack vare Samelandspartiets och Samernas gemensamma arbete

förkastades ett dåligt regeringsförslag.

 

 

Ingrid Inga

Ordförande