Pressmeddelande

Panik i regeringskansliet  

Dagen innan Sametingets plenum i Kiruna beslutade att i sin helhet avvisa regeringens samepolitiska förslag i ”Vissa samepolitiska frågor” Ds 2009:40 lägger regeringen ett kompletteringsförslag som handlar om ”Fusion av samebyar” .

Vid en fusion av samebyar ska reglerna i lagen om ekonomiska föreningar följas och syftet med fusion av samebyar är att underlätta omstrukturering och utvidgning av samebyarna verksamhet. Tanken är att denna lag ska träda i kraft 1 juli 2010.

– Samelandspartiet konstaterar återigen att regeringen varken konsulterat eller samrått med det samiska samhället om sitt förslag om fusionering av samebyar. Vi noterar att regeringen fortsätter att negligera den återkommande kritiken och rekommendationerna från olika FN och andra internationella organ som övervakar efterlevnaden av internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. Regeringen struntar också i att leva upp till de folkrättsliga principerna i Urfolksdeklarationen, FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter när det gäller samernas rätt självbestämmande och rätt till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.

 

Samelandspartiet kommer att för sin del att avvisa förslaget om fusionering av samebyar av samma skäl som Samelandspartiet tidigare redovisat och fått gehör för i Sametinget.

 

– Regeringens agerande andas panik eftersom regeringen, utan förankring i det samiska samhället, levererar det ena dåliga förslaget till samepolitik efter det andra. Det samiska samhället har nu nått vägs ände när det gäller regeringens trovärdighet att forma en samepolitik för 2000-talet, säger Ingrid Inga, ordförande i Samelandspartiet. 

 

 

Ingrid Inga

Ordförande Samelandspartiet

070-55 42 999