Rovdjurspolitiken – en fråga om rennäringens framtid.

 

Den svenska rovdjurspolitiken under de senaste 15 åren har stadigt utvecklats i en riktning som idag är ett akut hot mot rennäringens framtid. Regeringen har stolt redovisat att samtliga beslutade etappmål och miniminivåer för varg, järv björn, lo och kungsörn har uppnåtts med god marginal inom renskötselområdet. Samtidigt finns det exempel på samebyar där mer än hälften av bruttoproduktionen av renkött går till rovdjursföda. I dessa samebyar är det bara en tidsfråga när rennäringen försvinner i området. Förekomst av rovdjur och rovdjursskadorna i renskötselområdet har nu uppnått en sådan nivå, att rennäringens framtid som ekonomiskt bärkraftig och hållbar näringsverksamhet är mycket allvarligt hotad. Samelandspartiet konstaterar att den ekologiska och ekonomiska obalansen mellan rennäringen och rovdjuren i renskötselområdet har mycket negativa effekter på det samiska samhällets grundfundament och vi ställer oss frågan om det nuvarande rovdjurssystemet kan anses vara trovärdigt för 2010-talet sett ur samisk-, miljö- och näringsperspektiv?

 

Läs hela artikel: Rovdjurspolitiken – en fråga om rennäringens framtid