Kallelse till årsstämma 2010

Ort: Hemavan
Datum: 2010-06-15, kl 1800
Lokal: Hemavans högfjällshotell

Dagordning
1. Öppnande av årsstämman
2. Medlemsvård
3. Val av ordföranden för årsstämman
4. Val av sekreterare för årsstämman
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk rapport för 2009
7. Revisionsberättelse för 2009
8. Förslag till budget för verksamhetsåret 2010
9. Val av partiordförande 2010
10. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen 2010-2011
11. Val av revisorer och ersättare
12. Val av valberedning
13. Ev motioner
14. Information från Sametinget
15. Partiträff
16. Avslutning av årsstämman

Motioner skickas till partistyrelsen senast 30 april 2010 under adress : Ingrid Inga, Stentorpsgatan 6 B, 962 32 Jokkmokk, eller e-post: ingrid.inga@sametinget.se.

Kallelsen till årsstämman finns tillgängliga på www.samelandspartiet.se och på www.same.net

För samordning av resor till årsstämman och bokning av logi, kontakta Sylvia Simma, 070 – 288 32 24

Välkommen

Ingrid Inga
Partiordförande