Regeringens vårtilläggsbudget för 2010

Regeringen skriver i förslag till vårtilläggsbudget för 2010 följande:

1: 8 Ersättning för viltskador m.m
I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 51 778 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. ökas med 4 544 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Under 2009 blev ersättningen till samebyarna för rovdjurs-förekomst högre än tillgängliga medel. För att möjliggöra utbetalning av bidrag under 2010 gör regeringen bedömningen att ytterligare medel behöver tillföras. Regeringen anser därför att anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. bör ökas med 4 544 000 kronor.

Finansiering sker genom att anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. minskas med motsvarande belopp.