Jul- och nyårshälsning

Under 2010 har det skett stora politiska förändringar som ingen kunde förutse när det nyvalda Sametinget trädde i kraft hösten 2009. De politiska förändringarna har inneburit att i den nuvarande styrelsen för Sametinget finns samtliga 8 partier representerade direkt eller indirekt. Det här innebär att de beslut som styrelsen nu fattar är förankrade i partierna och att plenum kan behandla sakpolitik i stället för formaliafrågor.

Den politiska överenskommelse som finns mellan partierna Samiid Riikabellodat, Samerna och Guovsunasti är också stabil såtillvida att vi har ett gott klimat i våra politiska diskussioner. Det finns idag många viktiga frågor som ska hanteras av oss samepolitiker – nordiska samekonventionen, rovdjursfrågorna, framtidsfrågorna, klimatfrågorna, utbildningsfrågorna, sociala frågor och många andra viktiga frågor för det samiska samhället.

Antalet politiska sakfrågor och frågan om samiskt självsbestämmande är angelägna för hela det samiska samhället. Det är därför viktigt att frågan om Sametingets folkvalda del och deras mandat diskuteras och stärksutvecklas. Både Samiid Riikabellodat, Samerna och Guovsonasti har därför ansett att Sametingets folkavalda del ska stärkas för att öka den samiska demokratin och självbestämmandet i frågor som berör oss samer. Förvaltningsdelen av Sametinget är och har varit inne i en expansiv fas allt sedan etableringen av Sametinget. Om Sametingets politiker ska kunna påverka staten och att stärka och utöka samepolitikers möjligheter till samiskt självsbestämmande är det oerhört viktigt att vi själva visar hur vi vill vara delaktiga och få inflytande i alla de frågor som berör oss samer.

Inför 2011 är min förhoppning att Sametingets folkvalda del utvecklas, att den demokratiska processen och det samiska självbestämmandet stärks och förverkligas. Om inte de samiska förtroendevalda har något att säga till om – behövs det då att val till Sametinget genomförs? Kan det då bara räcka med att staten bestämmer vad som är viktigt för det samiska folket?

Andra angelägna frågor handlar naturligtvis om rovdjuren. Om rennäringen ska överleva måste rovdjursfrågorna lösas på det allra bästa sättet så att rennäringen äntligen kan få arbetsro. Vidare skulle jag vilja att vi samer synliggöra vår samiska traditionella kunskap, som enligt mig är minst lika viktig som akademisk kunskap, inte minst när det gäller klimatfrågorna, näringsfrågorna, språkfrågorna m m

Med dess funderingar vill jag önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År

Ingrid