Årsstämma i Jokkmokk 2011

Kallelse till årsstämma 2011

Ort: Jokkmokk
Datum: 2011-06-16, kl 1800
Lokal: Ájtte museum, Ája delen

Dagordning
1. Öppnande av årsstämman
2. Medlemsvård
3. Val av ordföranden för årsstämman
4. Val av sekreterare för årsstämman
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk
rapport för 2010
7. Revisionsberättelse för 2010
8. Förslag till budget för verksamhetsåret 2011
9. Val av partiordförande 2011
10. Val av ledamöter o ersättare till styrelsen 2011-2012
11. Val av revisorer och ersättare
12. Val av valberedning
13. Ev motioner
14. Information från Sametinget
15. Partiträff
16. Avslutning av årsstämman

Motioner skickas till partistyrelsen 30 april 2011 under adress :
Ingrid Inga, Stentorpsgatan 6 B, 962 32 Jokkmokk, eller
e-post: ingrid.inga@sametinget.se.

För samordning av resa till Jokkmokk och bokning av logi kontakta:
Ingrid Inga 070- 773 7762

Välkommen

Ingrid Inga
Partiordförande