Öppna samebyar

28 juni 2011

Sametingets arbetsgrupp Siidajuogos har lagt fram förslag till Sametingets plenum  om öppna samebyar. Förslaget lades fram i form av en skrivelse såsom regeringen gjorde när det gäller ny samepolitik. Arbetsgruppens skrivelse om öppna samebyar har inte remitterats till samiska samhället och den hade inte granskats av juridisk expertis.

Om man ser sig om i backspegeln så tycker jag att det var bra att skrivelsen från arbetsgruppen behandlades vid plenum i Vålådalen. Siidajuogos var inte eniga i det förslag som lades fram och hade enligt direktiven från plenum ett uppdrag att involvera det samiska samhället i sitt arbete. Siidajuogos skulle också enligt interna diskussioner överlämna sitt förslag till  juridisk expertis granskning innan det slutliga förslaget lades fram i plenum.

Nu vet vi vad det samiska samhället har för uppfattning om Siidajuogos  förslag om öppna samebyar. Samebyarna har gemensamt vid plenum i Vålådalen och vid SSRs landsmöte, uttryckt att Siidajuogos förslag inte kan genomföras eftersom  samebyarna och det samiska samhället inte  involverats i arbetet. Det är det tydliga budskapet om öppna samebyar.

Om man säger nej till ett förslag måste man också vara beredd att komma med förslag om vad som i stället ska göras. Vad vill Sámiid Riikkabellodat då?

Första av allt kan jag konstatera att Sametingets självbestämmande inte ska öka genom att samebyarnas självbestämmande minskar. Tvärtom anser jag att samebyarnas självbestämmande ska bibehållas och utvecklas utifrån samebyns egna förutsättningar. Sametingets självbestämmande ska öka genom att Sametinget får ökad beslutsmakt från riksdagen och regeringen i alla de frågor som berör det samiska samhället. Om någon funderar vad dessa frågor skulle kunna vara rekommenderar jag en genomläsning av förslag till Nordiska samekonventionen. Här kan var och en få en bra bild av vilka frågor som berör det samiska samhället.

Efter årsstämman i juni 2011 och de synpunkter som våra medlemmar gett partistyrelsen i frågan om öppna samebyar kan jag konstatera att Sámiid Riikkabellodat helt avvisar Siidajuogos förslag om öppna samebyar. Därmed torde frågan om öppna samebyar i Siidajuogos i tappning kunna läggas till handlingarna för all framtid.

För Sámiid Riikkabellodat är det nu viktigt att frågan om ny samepolitik återbördas till regeringen och att regeringen förslagsvis tillsätter en parlamentariskt utredning i vilken det samiska inflytandet är säkerställt. Den parlamentariska utredningen kan förslagsvis få i uppdrag att utforma förslag till ny samepolitik om bl a Sametingets ökade beslutsmakt i enlighet FNs särskilda rapportör James Anayas förslag. Andra delar kan vara att konkretisera hur de folkrättsliga förpliktelserna ska omfatta samerna, hur grundlagsändringen i november 2010 om samerna som ett folk ska implementeras i svenska statsförvaltning, hur urfolksdeklarationen ska införlivas i svensk lag och   svensk statsförvaltning, tydliggöra hur konventionerna om mänskliga rättigheter ska omfatta samerna och implementeras i svensk lag.  Ja, sett ur Sámiid Riikkabellodats perspektiv finns det många bra ingångar till en parlamentarisk utredning.

Med detta önskar jag alla en riktigt bra sommar – med många kalvar, bra väder och framtidstro.

Ingrid