Ny politiska ledning för Sametinget valdes i Karasjok

Det parlamentariska läget i Sametinget är komplicerat vilket bl.a. ledde till att styrelsen ledd av Samiid Riikabellodat/SáR var tvungen att avgå i maj 2011. En ny styrelse valdes med en mandattid t.o.m. den 8 november 2011 med Sara Larsson som ordförande. Följaktligen valdes en ny styrelse och styrelseordförande vid plenum den 8 november 2011 i Karasjok. Det blev en proportionellt vald styrelse med Per- Mikael Utsi som ordförande. I den nya styrelsen ingår både Ingrid Inga och Anders Kråik.

 

SáR har under en längre tid i interna partimöten och vid senaste partistämman diskuterat och analyserat det parlamentariska läget i tinget. SáR har tydligt uttalat om den politiska situationen så kräver är partiet beredd att ta ett ansvar att dels leda Sametinget, och dels respektera den valtekniska samverkan med Guovssonásti och partiet Samerna. 

 

Samiid Riikabellodat grundinställning har varit och är att Sametingets styrelse ska utses utifrån det parlamentariska valsättet och att partiet ska ingå i en ledning av Sametinget för att skapa stabila och förutsägbara politiska förutsättningar för Sametinget.  Mot bakgrund att SáR numera är det enda partiet Sametinget som hävdar denna princip, har partiet ansett sig vara tvungen att under denna mandatperiod att både acceptera en proportionellt val styrelse och också ingå i en sådan styrelse. 

 

Som väljare ställer man sig frågan varför Sametinget återigen valde en ny ledning för Sametinget ?

 

Det finns idag två valtekniska samarbeten i tinget – den mellan Samiid Riikabellodat, Guovssonásti och partiet Samerna som motsvarar 14 mandat. Vårt samarbete grundas på en skriftlig överenskommelse för mandatperioden. Ytterligare en annan valteknisk samverkan är den mellan partiet Jakt och fiskesamerna och Albmut (8 mandat). Däremot avbröts den valtekniska samverkan mellan Min Geaidnu (3 mandat) och Landspartiet svenska samerna (LPSS) (2 mandat) i samband med valet av den nya styrelsen under plenum i. Skogssamerna/Vuovdega (3 mandat) har tidigare under sommaren 2011 lämnat samarbetet med Min Geaidnu och LPSS och agerar i dag politiskt fristående. Utöver detta finns 1 politisk vilde och 2 politiska obundna i tinget. 

 

Vid plenum i Karasjok den 8 november 2011 skulle således en ny styrelse för Sametinget väljas. Den valtekniska samverkan som finns mellan Samiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Samerna är idag den mest politiska stabila majoriteten i tinget. Det är därför naturligt att Samiid Riikabellodat, Guovssonásti och Samerna återigen har tagit ansvaret för den politiska ledningen i tinget. Sametingets styrelse leds därför återigen av Samiid Riikabellodat, Guovssonásti och Samerna med Per-Mikael Utsi som ordförande. Även partiet Jakt- och fiskesamerna ingår med 2 ledamöter i styrelsen.

 

Inom ramen för den valtekniska samverkan mellan SáR, Guovssonásti, och Samerna har utgångspunkten varit den att det största partiet först skulle erbjudas ordförandeposten i styrelsen, vilket också skedde när Ingrid Inga valdes till styrelseordförande. Efter att Ingrid Inga avgick som styrelseordförande våren 2011 har hon fått ett nytt arbete i ett projekt med mål att utveckla rennäringen och samiskt näringsliv i Jokkmokks kommun.

 

     Turbulensen i Sametinget har försatt mig i ett personligt dilemma. Jag har nyligen börjat ett nytt arbete för att utveckla rennäringen och samiska näringar i Jokkmokks kommun. I samband med valet till ny styrelse och styrelse-ordförande ställdes jag inför frågan att ställa upp som styrelseordförande. Efter samråd med mina partikamrater och samarbetspartners i Guovssonásti och Samerna har jag valt att prioritera mitt nya arbete.

 

     Eftersom det inom den gemensamma politiska alliansen fanns andra alternativ till ordförandeposten och att SáR även framledes ingår i styrelsen och därmed har ett avgörande inflytande i ledningen av Sametinget är det glädjande att Per-Mikael Utsi nu tagit på sig ansvaret leda Sametinget. SáR anser att detta är den mest optimala politiska lösningen för Sametinget för den korta tid som finns kvar av denna mandatperiod, säger Ingrid Inga.

 

Sametingets plenum i Karasjok beslutade också att tillsätta tre politiska nämnder – en rennäringsnämnd, en näringsnämnd och en språknämnd.  

 

Genom att Sametinget valde Ingrid Inga, Samiid Riikabellodat att leda den nyinrättade rennäringsnämnden stärker SáR tillsammans med våra allianspartier inflytandet över de strategiska rennäringsfrågorna som Sametinget har ansvar för. 

 

Ingrid Inga

Partiordförande

070 55 42 999