Så har då det här årets andra plenumsmöte i Tärnaby inletts

En spännande, lärorik första dag men tyvärr med en sådan debattnivå som återigen visar att Sámiid Riikkabellodat  är det stabila, ansvarstagande och långsiktiga alternativet i Sametinget

En av de stora frågorna som debatterats under mötet idag är Kulturrådets förslag till kulturpolitiska handlingsplan. Plenum beslutade efter en lång debatt och votering att avstyrka handlingsplanen efter förslag från Sámiid Riikkabellodat. Det vägande skälet till varför SáR ville att planen skulle avstyrkas var framförallt Kulturrådets nya definition av samiska kultur som exkluderade rennäringen som bärande delar av begreppet samisk kultur. Ytterligare ett motiv var den fördelningsmodell av verksamhetsstöd till organisationer och föreningar i vilken medlemsantalet var det enda kriteriet för att få verksamhetsstöd trots att Kulturrådeta motiv till fördelningsmodellen att den skulle vara ett verktyg för omfattande och kvalitativ kulturverksamhet. Kriterier för vad som avsågs med kvalitativ kulturverksamhet saknades helt i förslaget till handlingsplan.

Debatten om handlingsplanen fick rejäl slagsida eftersom den kom att handla om fördelningsmodellen för verksamhetsstöd i stället för de kulturpolitiska målen, inriktningarna och prioriteringarna för de närmaste 5-10 åren, som plenum så väl hade behövt diskutera.

Nu är det nödvändigt att Sametinget gör ett omtag i arbetet med att utforma ett nytt förslag till en framtida handlingsplan. I det arbetet är det viktigt att Sametinget är lyhörd och för en dialog med det samiska samhället som t ex kulturarbetare, rennäringens företrädare, musiker, jojkare, medlemmar i sameföreningar, hantverkare, författare, designers, unga, äldre för att få inspel till handlingsplanen. Det är viktigt att den kommande debatten om samisk kultur inte handlar om fördelningsmodeller av verksamhetsstöd utan om hur samisk kultur kan engagera, inspirera och bidra till att det samiska samhället kan utvecklas och växa.

En annan av Sámiid Riikkabellodats frågor som plenum antog var motionen om samisk mat. Att stärka och utveckla samisk mat, samiska köket och samiska mathantverket är en av de nya samiska branscherna, entreprenörer och företag som är under utveckling.  Vi har nog att vänta oss en spännande utveckling inom samisk mat.

Ingrid Inga
Partiordförande