Sámiid Riikkabellodats årstämma 2012

Kallelse till årsstämma 2012

Ort: Jokkmokk

Datum: 2012-06-17, kl 1800

Lokal: Hotell Jokkmokk

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman

2. Val av ordföranden för årsstämman

3. Val av sekreterare för årsstämman

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk rapport för 2011

6. Revisionsberättelse för 2011

7. Förslag till budget för verksamhetsåret 2012

8. Val av partiordförande 2012

9. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen 2012-2013

10. Val av revisorer och ersättare

11. Val av valberedning

12. Sametingsvalet 2013

a. Val av Nomineringsarbetsgrupp

b. Val av Valarbetsgrupp för utformning av valprogram

13. Ev motioner

14. Information från Sametinget

15. Avslutning av årsstämman

Motioner skickas till partistyrelsen 30 april 2012 under adress :

Ingrid Inga, Stentorpsgatan 6 B, 962 32 Jokkmokk, eller

e-post: ingrid.inga@sametinget.se.

För samordning av resa till Jokkmokk och bokning av logi kontakta:

Ingrid Inga 070- 55 42 999

Välkommen