Svenska samernas landsmöte 18-19 juni 2012

Ordförande, ombud och gäster

Landsmötet har många viktiga frågor på sin agenda under de kommande två dagarna i Jokkmokk – samisk markanvändning, ny samepolitik, svensk rovdjurspolitik och frågan om ny rennäringsmyndighet skild från Sametinget.

Det är med stort intresse jag kommer att följa dessa frågor eftersom de är minst lika aktuella inom den nyinrättade Rennäringsnämnden.

Som ordförande för Sametingets rennäringsnämnd är jag av den uppfattningen att rennäringen är grundfundamentet för hela det samiska samhället, för språket och för den samiska kulturen. Därför har jag stor förståelse för den frustration som rennäringens företrädare känner då Sametinget inte lyckas ta det politiska ansvaret att skapa långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för att stärka rennäringen och möjliggöra en hållbar långsiktig utveckling. Det finns all anledning för den politiska ledningen att vara självkritisk och se över hur det framtida myndighetsansvaret för rennäringsfrågorna skulle kunna utvecklas. Vi behöver en redig och saklig debatt utan övertoner i dessa frågor. Jag vill mena att Sametinget har en del att lära sig av SSR och landsmötet i aktuella debatten om rennäringsfrågorna.

Att skapa en ny rennäringsmyndighet är en lång process – därför är jag av den uppfattningen att rennäringens företrädare, Sametinget och regeringen tillsammans inom en närtid skulle kunna skapa de förutsättningar som rennäringens företrädare efterfrågar. Redan idag har Sametinget flera självständiga nämnder med eget regelverk, eget regleringsbrev, egen budget och med ett tydligt eget ansvarsområde skilt från Sametingets politiska verksamhet. Jag tänker naturligtvis på Samefonden och Sameskolstyrelsen.

Med det i åtanke – är jag övertygad om att det finns förutsättningar att Rennäringsnämnden också skulle kunna utvecklas till att bli en nämnd med ett särskilt regelverk, ett tydligt utpekat ansvar och med en egen budget d v s en rennäringsmyndighet skild från den politiska verksamheten – men det förutsätter att viljan finns hos berörda parter. Genom att skilja på Sametingets myndighetsutövning och den politiska verksamhet kan rättssäkerheten, förutsägbarheten och transparensen garanteras. Men en återgång till det gamla lappfogdesystemet är en återvändsgränd och föga framåtsyftande.

Med det vill jag önska landsmötet lycka till med givande diskussioner och bra beslut här i Jokkmokk.

Tack