Archive For 24 oktober 2012

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi (§ 45) Frågan  om  att arbete fram en mineral och gruvpolicy  initierades av SáR vid plenum i Karasjok i oktober 2011.  Att frågan just lanserades i Sametingets  sessionssal  är sammanträffande, eftersom Sametinget på norsk sida i samma sal antog en mineral och gruvpolicy, nu nästa 2 år sedan….

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Samisk rätt till mark och vatten (§ 44) Sametingets styrelse föreslår en ny proportionellt val  kommitté utses med uppdrag att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltning av dessa områden. Den skall bestå av fyra (4) ledamöter och del redovisa sitt arbete till plenum i februari 2013 och lämna en slutrapport innan utgången…

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sametingsordningen (§ 42) I ärendet föreslår styrelsen efter konsultationer med presidiet en rad ändringar i Sametingsordningen. Sametingsordningen reglerar arbetet i Sametinget. Bland  förslagen märks precicering av minoritetsskyddet och  en regelverket kring  uppträdande i ord och handling på ett sätt strider mot god ordning. I den inledande debatten ifrågasatte  Paulus Kuoljok kravet på att man skall…

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sammanträdesplan och Sametingets öppnade 2013 (§ 41) Ärendet har föranlett en längre debatt med fler mot och tilläggs förslag i förhållande till styrelsen förslag. Mycket av diskussionen och förlagen har  kretsar kring det  officiella protokollet i samband med öppnandet av det nyvalda Sametings plenumet  hösten 2013 och därmed sammanhängande frågor. SàR ledamot Sylvia Simma föreslog…

Read more »

FN dagen den 24 oktober 2012

By |

FN-dagen är en temadag  som firas 24 oktober  till minne av att FN-stadgan  trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, och påbjuds av…

Read more »