Archive For 26 oktober 2012

På SáR hemsida kommer senare en analys med kommentarer rörande vad som diskuterat och beslutas på Sametingets plenum i Östersund mellan den 23-27 oktober 2012.

By |

Read more »

Avslutning av Sametingets plenum kl 15.00 den 26 oktober 2012

By |

Sametingets plenums avslutades kl. 15.00 av av Lars W Svonni, ledamot i presidiet.

Read more »

Ärende 48.1 – 42. Motion motioner

By |

Styrelsens ordförande Per Mikael Utsi lämnade en redogörelse hur motionerna bereds i styrelsen och i vilken turordning  dessa framläggs i plenum. § 48:1. Motion nr 358 – Ändring av föreskrifter om hänssyn till naturvårdes och kulturvårdens intressen vid renskötsel. Styrelsen avstyker motionens förslag att ändra föreskrifterna, men tillstyrker att styreslen granskar sakinnehållet  i förordningarna. Plenum beslutade…

Read more »

Samisk utbildningspolitik (§ 47)

By |

Kommitténs förslag En kommitté med uppgift att föreslå ett utbildningspolitiskt program tillsattes 2010.  Kommitté  överlämnade sitt betänkande till Sametinget i augusti 2011.  Initiativet till att Sametinget måste  börja formulera ett samisk utbildningpolitisk strategi kom från Samelandspartiet och som senare  fick full uppslutning  bland de övriga  partierna i Sametinget.  Medlemmar i kommittén har varit Michal Teilus…

Read more »

Motion 391 – Änderingar i föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar.

By |

Förslaget Plenum ska ta ställning  styrelsens  förslaget   att uppdra åt styrelsen verkar och utreda  för en förändring av viltskadeförordningen så att det framgår ersättningen skall tillgodoräknas samebyn medlammer i proportion till deras renantal. SáR företrädare i styrelsen Ingrid Inga reserverade sig mot beslutet, med att det framgår i förordningen att ersättningen skall gå till…

Read more »

Sametingets mineral – och gruvpolicy på norsk sida

By |

Urklippet nedan är hämtat från Sametingets hem-sida på norsk sida. http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Energi-og-mineraler/Sametinget-mineralveileder/Sametinget-mineralveileder Bakgrund: Stortinget vedtok ny minerallov i 2009 uten Sametingets samtykke, og da heller ikke til de aktiviteter lovforslaget søker å regulere. Grunnen til dette var at Sametinget anså at loven ikke oppfyllte statens folkerettslige forpliktelser overfor samene. Dette knytter seg både til sikring av…

Read more »