§ 5. Allmännpolitisk debatt, 19 mars 2013

Anm. Referaten är delvis  summariska,kortfattade och  icke krolologiska, dessutom har det varit problem med följa med debatten pga störningarn i SR internetsändning.

1.  Håkan Jonsson, partiledare i Jakt- och Fiske

Han börjande att säga att man inte skall underskatta vikten av Sametinget, även om det bråkas en hel del. Inlägget i övrigt var gammal god JoFs retorik, men Håkan Jonsson anförande lät dock trött och oinspirerat, vilket kan skylls på lite mikrofonstrul i början av anförandet.

2. Torkel Stinnerbom, Samelandspartiet (full text)

”Sametinget består i dag av en myndighetsdel och en politisk del. Dessa två delar är tydligen väldigt svårt att se skillnad på, både för oss folkvalda och det samiska folket.

Myndigheten har sina ansvarsområden och vi politiker har våra. Ibland sammanfaller dessa och ibland tar vi politiker helt enkelt över myndighetens ansvarsområden

Resultaten av detta blir att i många fall tar styrelsen beslut som strider mot myndighetens riktlinjer. Vilket gör att tredje part, de som är direkt berörda av besluten, ofta kommer i kläm.

Tyvärr så har detta lett till att många i det samiska samhället idag helt har tappat förtroendet för sametinget i sin helhet.

Vi i samelandsparitet vill och hoppas på att vi ska kunna återfå  det förtroendet som vi i sametinget haft från det samiska folket genom att:

· Få myndigheten att fungera på ett effektivt och friktionsfritt sätt.

· Genom att visa att myndighetsutövning och politik inte är samma sak och därigenom få samer att känna en rättsäkerhet.

· Genom att aktivt visa på att de beslut som tas i sametingets plenum inte förändrar gällande lagar och regler utan ordenliga analyser och dialoger med berörda.

· Att ersättningar inte godtyckligt betalas ut efter den politiska styrelse som sitter för tillfället utan att myndigheten har detta ansvar.

I dag är vi en bit på väg mot detta. För vi har under denna mandatperiod tillsatt nämnder som har specifika områden att verka inom. Dessa nämnder har en helt annan möjlighet än styrelsen att jobba med de frågor som rör deras kompetensområden. I nämnderna ska det sitta människor som är väl förankrade i frågorna och det samiska samhället. Med dessa människor arbete säkrar vi även att de frågor som tas upp verkligen behandlas efter de normer, lagar och regler som finns.

Idag känner många samer att man inte riktigt hör till det samiska samhället, det kan vara samer som av olika anledningar kommit bort från eller nyligen upptäckt sitt samiska arv. Dessa människor känner ett stort utanförskap och en saknad efter en tillhörighet som de aldrig fått.

Hur ska då vi politiker kunna jobba för alla dessa samer ska kunna känna sig som en del av det samiska samhället? Vi i samelandspartiet tror på att utveckla de organisationer som finns i dag för att dessa ska kunna ge stöd och gemenskap för alla samer. Vi måste ge de organisationer som vi har, en chans att fortsätta växa och utvecklas för att ge alla samer möjlighet att finna sitt arv.

Dessa organisationer har idag en mångårig kunskap och erfarenhet som kan ge alla samer något oavsett vart man befinner sig i världen.

Andra delar som är viktiga för att minska utanförskapet är att det ges möjlighet för alla samer till språkundervisning, samiska förskolor, konfirmationsläger, samiska arbetsplatser och samiska universitetsstudier.

Sametinget kommer under dagarna att ta upp och förhoppningsvis anta en gruv och mineral policy. Denna policy är ett oerhört viktigt dokument för hela det samiska folket. Vi kan inte fortsätta att sitta och se på när vårt land styckas upp och säljas till högsta dagspris. De land som vi ska förvalta till kommande generationer kommer inte att finnas kvar om vi själva inte väljer att ta ansvar och skydda det.  Genom den policy vi har att ta ställning till tar vi ett ännu ett steg till att bevara och skydda det samiska folkets marker”.

3. Anders Kråik, Samernas

Anders Kråik refererade inledningsvis till Ingemar Stenmark att man kan ta guld även om det går utför, men för Sametinget har det dock har varit mycket uppför den senaste mandatperioden.

4. Per Mikael Utsi

Utsi började med att säga att Guovvsonasti  sätter den enskilda samen behov i centrum. Här refererade han ofta till stöd av olika former till rennäringen och språkinsatser. Han var kritiska  till alla andra partier som han menade inte har tagit sitt politiska ansvar under mandatperioden. Här refererade han till det olika styrelsekonstallationerna i vilka i vart fall Govssonasti varit delaktig i alla, men glömde säga att själv hoppade av ordförandeskapet i styrelsen inledningvis och hans parti hoppade av från den första styrelsen.

5. Min Geidnu

Sara Larsson började med att referera till Elsa Laulas kamp och henne som politisk förebild. Sedan blev det problem med internetsändningen.

6. Skogsamerna

Maria Nilsson-Edelöv började med att säga att mycket av dialogen i Sametinget präglats av personangrepp. Hon betonade vikten av att inkludera alla samer.

7. Lars-Jon Allas

Lars-Jon Allas, Guovvsonast var den första i debatten som talade på samiska, även om förklaringen var lite snårigt. Värt en applåd.

8. Hanna Sofi Utsi

Hanna Sofi Utsi framhöll att många samer lever i miljöer där det samiska är satt på undantag. Ett sätt att motverka detta är att etablera nya sameskolor, även utanför det traditionella sameområde.

9. Lars-W Svonni

Svonni replikterade Torkel Stinneboms inlägg beträffande Sametinget som myndighet. Han menade att det är plenum som är myndigheten, inte styrelsen.

10. Tua Rydberg

Talada  om sin kamp att få prata samiska i skolan, bl.a. genom en sittstrejk.  Sametinget måste prioritera undervisning i samiska. Sametinget måste ta tillvara viljan hos det samiska folket använda sitt språk.

Sammanfattning

Den allmännpolitiska debatten var förvånansvärt tam och visionslös. Det gamla gardet med Håkan Jonsson, Per Mikael Utsi, Anders Kråik lät trötta och oinspirerade. Det yngre gardet  med Tua Rydberg. Hanna Sofi och Torkel Stinnerbom  mfl. lät dock mer inspirerade, engagerade och visionära. Mot bakgrund av överföringsproblemen på internet förvann delar av debatten.