Plenum förd bakom ljuset när Sametingets budget för 2013 antogs

Budgetkupp

Med partierna Jakt o Fiske och Samerna i rodret fick man till slut igenom deras sedan  länge önskade budget för kulturnämnden/rådet, vars huvudmålsättning har varit att minska kulturrådets verksamhetsstöd till framför allt Samernas Riksförbund/SSR.

En majoritet på 14 ledamöter som röstade för  och 6 ledamöter som avstod att rösta  lotsade igenom en budget för kulturnämnden/kulturrådet.  Den antagna budget  åsidosätter inriktningen  och prioriteringarna  för verksamhetsstödet till organisationer  som fastställts i den gällande kulturpolitiska handlingsplanen och det villkor som Samefonden angivit för beslut om medel till verksamhetsstöd.   Budgeten innebär att  versamhetsstödet till organisationer som SSR mfl kommer att minska betydligt över en natt. Här kan man säga att partiet JoF, Samerna     mfl  partiers ambition  att vingklippa SSR  mfl lyckats.

Ljusskygg manöver

Det kanske mest uppseendeväckande är hur JoF och Samerna lyckades med budgetkuppen. Kulturrådet som leds av Karin Mannela, JoF och Samerns PG Labba har sedan  inledningen av mandatperioden försökt  dra ned stödets till organisationer med renskötselanknytning, framförallt då SSR.  Mannela och Labba har gjort flera försök att revidera kulturhandlingsplanen, men utan att lyckats. Ett sista försök gjordes och där man satsade man allt för att få majoritet för sin önskebudget på  Sametingets sista plenum innan valet och med en liten marginal  lyckades man till sist med sin kupp. För att lyckas med det hela valde  JoF mfl dels att  strunta i  ett enigt plenumsbeslut,  dels åsidosätta Samefondens villkorade anslag samt grovt   vilseleda plenum.

Principlösa stödpartier

Att Mannela och Labba i kulturrådet struntat i kulturhandlingsplanen är en sak, men  nyheten denna gång var man hade full stöd för sitt agerande i sina  partier jämte stödpartier.  Att man sedan också struntade i de villkoren som Samefondet ställt när bidraget  överfördes till kulturrådet gjordes av bara farten. Förvånansvärt är också att delar av Min Geaindu och Skogssamerna valde att rösta blankt trots att man visste att beslutet stred mot riktlinjerna i gällande kulturhandlingsplan och mot Samefondens anvisning.

Dubbel bokföring

I samband med debatten om kulturnämndens budget kom de också fram att Mannela och Labba hade kört  en slag dubbel bokföring. Kulturrådets ”överskott” på 1,2 miljoner beskrevs som reserverade medel till projekt, men i realiteten är det helt omärkta medel som nu förs över till budgetåret 2013. Detta  framgår i årsredovisningen  för 2012, vilket  bl.a uppmärksammades i samband redovisningen av ärendet inför plenum.

Risk-kapitalister

Kulturrådet under ledning av Karin Mannela och PG Labba har under mandatperioden mer eller mindre agerat som mindre nogräknade risk-kapitalister.  Att man dessutom skulle få gehör för en budget som dels i alla delar strider mot gällande kulturpolitisk handlingsplan, dels Samefondens villkor  samt  god redovisningssed när mörkar  med icke existerande reservationer av medel i miljonklassen är lite skrämmande för framtiden.  Att makt kan korrumpera är ju känt, men att göra detta så öppen och utan krupler är uppseendeväckande naivt och maktfullkomligt, men ack så effektivt.