Ett Nytt Arktiskt Ekonomiskt Forum?

Publicerad 2014-04-11

Yellow Knife

Den 26 och 27 mars 2014  höll Arktiska Rådets Senior Arctic Officials” (SAO), dvs styrelsen i Arktisk råd sin andra möte under det kanadensiska ordförandeskapet i Arktisk Råd. Temat för det kanadeniska ordförande skapet är ” Utveckling för folket i Arktis “ (Development for the People of the North).

Vad är Arktisk Råd?

Arktisk råd är ett mellanstatligt samarbetsorgan mellan det åtta arktiska staterna och sex urfolksorganisationer jämte observatörer från många länder och organisationer.  I Arktisk råd ingår Samerådet som en av den  permanenta deltagarna från urfolken i Arktis. Vid mötet i Yellow Knife  representerades Samerådet  genom Åsa Larsson och GunnBritt Retter som är expert i Samerådet.

Ett Arktiskt Ekonomiskt Råd

Vid mötet i Yellow Knife  gjordes  bl.a. en överenskommelse att fortsätta arbetet med  bildandet av ett ”arktiskt ekonomiskt råd” (Arctic Economic Council (AEC)) och igångsätta ett projekt kallat ”Promoting Traditional Ways of Life”  som går ut på att sammanställa en samling av bra exempel och framgångsrika recept på främja traditionella sätt att leva.

Den kanadensiska ordförande  i Arktisk Råd hälsominister  Leona Aglukkaq uttalade med anledningen SAO-mötet att bildandet av ” Arctic Economic Council ”(AEC)  är ett nyckelfråga under det kanadensiska ordförandeskapet.  Aglukkaq menade att AEC kommer att spela en viktig roll skapande av en bärkraftigt och dynamisk framtid i regionen till nytta för befolkningen i norr.
The Dettah and N’Dilo Drummers från  Yellowknives Dene First Nation uppträdde vid SAO middagen den 26 mars 2014.

http://www.arctic-council.org/index.php/en/