Storm i ett vattenglas

Publicerat 11 januari 2015

Rapporteringen i media om vad som dels hände på SAMS styrelsen möte den 29 december, dels bakgrunden till hur ärendet om tillsättande av en rektor i Sameskolan i Jokkmokk förlöpt har varit bristfällig vilket skapat fler frågor och är i nuläget långt ifrån klarlagd.

Bakgrund

Frågan om tillsättningen av en rektor till Sameskolans  i Jokkmokk har stötts och blötts under hösten av SAMS skolchef.  Den kandidat som skolchefen avsåg tillsätta som rektor – trots protester från facket och föräldrar – löstes genom den tilltänkta kandidaten återtog sin ansökan.

Ärenden som rör tillsättningar av rektorerna vid Sameskolorna är en fråga handläggs och beslutas av SAMS skolchef. Av någon anledning har chefen i frågan om tillsättandet av en rektor till Sameskolan i Jokkmokk, meddelat att han inte vill fatta besluta i ärendet, även om det ingår i hans chefsbefattning. Någon rimlig förklaring till skolchefens agerande har inte presenteras.  Att det skull finnas någon form av jäv har heller inte framkommit.  SAMS styrelse beslutade därför delegera beslutanderätten i ärendet till en rekryteringsgrupp bestående av ledamöter från SAMS styrelse, facket och föredragande från SAMS kansli. Rekryteringsgruppen intervjuade en av de sökande till tjänsten och det två andra sökandena intervjuades av skolchefen, eftersom deras ansökningar aktualiserandes senare. Rekryteringsgruppen beslutades därefter att lyfta upp ärendet till styrelsen.  Till saken hör att endast en av de sökanden hade alla kvalifikationer som tjänsten krävde.

Svårt att improvisera

Mot bakgrund av tillsättningen av en rektor till Sameskolan i Jokkmokk försenats en hel skoltermin, höll SAMS ett styrelsemöte per telefon den 29 december. En av ledamöterna hade meddelat förhinder att delta. I medias rapportering som förevarit har en del ledamöter hävdat att styrelseordföranden Börje Allas, förhindrat ledamoten som meddelat förhinder att delta. En intressant fråga är den ledamot som tidigare meddelat förhinder, kommunicerat SAMS kansli eller styrelseordförande om att hon trots att avsåg att delta. En annan märklig omständighet är också att en av ledamöterna under mötet meddelade att personen i fråga hade fått fullmakt att företräda frånvarande ledamotens röstetal vid ev. om röstning, vilket inte är möjligt i en statlig myndighet styrelse. Huruvida en skriftlig fullmakt uppvisades är inte känt. Den uppkomma fullmaktsfrågan verifierar klart och tydligt också ledamoten i fråga inte avsåg att delta på mötet.  Eftersom SAMS är en statlig myndighet är beslutsproceduren formalia och lagreglerad, vilket gör det svårt att improvisera på ett sittande möte, när man inser att man kommer förlora en omröstning.

Omröstningen

Eftersom styrelsen inte var enig blev det en omröstning och röstetalet blev två mot två. Enligt gällande regelverk har styrelseordförande utslagsröst vid lika röstetal, vilket fällde avgörandet. Hade den ledamot som meddelat förhinder kunnat delta vid möte hade avgörandet blivit ett annat.  Mot bakgrund att ärendet måste hanterar med all hast, blev beslutet också omedelbart justerad.  Huruvida den historieskrivning som de förlorande sida framfört i media är en efterhandskonstruktion är idag en öppen fråga.

Misstroendeförklaring

Det som sker därefter är kanske de märkligaste. Efter att SAMSs- styrelse fattat beslutet om tillsättande av rektor vid Sameskolan i Jokkmokk, meddelar tre ledamöter, inklusive den ledamoten som meddelat förhinder att man riktar en misstroendeförklaring mot styrelseordförande Börje Allas.  Orsaken anges vara att han förhindrat en ledamot att delta på styrelsemötet, om medias rapporteringen i frågan är korrekt. Hur denna misstroendeförklaring formellt har kommunicerats till SAMS och Sametinget är inte känt och därmed vet vi inte heller vilka grunder och skäl som anförts, bortsett från det som framkommit i media.  Eftersom det är Sametingets plenum som utsett SAMS nämndsordförande återstår att se om  ”misstroendeförklaringen”  når plenum.

En fråga för Sametinget plenum?

I en intervju i SR Sameradion säger Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson med anledning turbulensen i SAMS attPraktiskt har misstroendet mot sameskolstyrelsen ordförande ingen betydelse, det är en politisk post och de andra politikerna kan inte avsätta ordföranden. Men teoretiskt är det inte bra att majoriteten i en styrelse har misstroende, den situationen måste lösas inom styrelsen.

Håkan Jonsson säger vidare att han som partiordförande har fullt förtroende för sameskolstyrelsens ordförande Börje Allas, medan han som Sametingets styrelseordförande inte vill kommentera situationen, men han hoppas att den löser sig.

I vanlig ordning är Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson mer än villig att exponera sina åsikter, även om hans position som talman i Sametinget förutsätter att uppträder mer representativt.

Lite överraskande säger Mikaelsson att eftersom protokollet inte än är justerat och att det handlar om så stora penning summor, bör man överväga att Sametinget plenum ska besluta i ärendet, men säger avslutningsvis att han hoppas att SAMS löser problemet.

I samma intervju uttalar en av ledamöter i SAMS som är bakom misstroende förklaringen mot SAMS styrelseordförande Börje Allas att mötesprotokollet kan justeras vid nytt styrelsemöte, men misstroendeförklaringen måste Samtinget lösa.

Sammanfattning

För en utomstående ter sig det som hänt i SAMS lite svårt att förstå. För det första kan man fråga sig varför inte Sameskolchefen i enlighet med sin befattning fattar beslut i det aktuella tjänstetillsättningsärendet. Sedan hamnade rekryteringskommittén av olika orsaker i ett mellanläge, vilket innebar att inte kunde fatta ett beslut och vidarebefordrade ärendet till SAMS styrelse. När SAMS höll sitt styrelsemöte den 29 december 2014 hade en ledamot meddelat att hen inte kunde medverka. Vid styrelsemötet meddelande en ledamot att hen hade fullmakt att företräda den frånvarande ledamoten. Huruvida hen hade en formell fullmakt är osäkert, men detta är betydelselöst eftersom ett sådant förfarande inte accepteras i en statlig styrelse. Det som ytterligare komplicerar situation är att den ledamot som tidigare meddelat att hon inte kunde närvara, tydligen ändå vill delta enligt uppgift från några ledamöter under pågående möte. Om denna önskan hade kommunicerats SAMS kansli eller styrelseordförande är oklart. När beslutet i tjänsteärendet togs förklarades beslutat omedelbart justerat. Samtidigt säger Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson att det kan bli ett problem om protokollet från möte inte blir justerat, men han verkar vara omedveten om att det aktuella ärendet blivit omedelbart justerat. Här kan man tala om en storm i ett vattenglas.

Ingrid Inga

Partiordförande
070 55 42 999