”Statskuppens” konsekvenser i verkligheten

Publicerad 20 januari 2015

”Statskuppens” konsekvenser i SAMS

Följer man medias rapportering om  rektorstillsättningen vid Jokkmokks sameskola  och om hur det olika parterna agerat och fortsätter att agera blir man allt mer betänksam. Det hela börjar med ett styrelsemötet den 29/12 2014 där en sökande  tillsätt och där styrelseordförandes utslagsröst blir avgörande vid lika röstetal. Dessutom justeras protokollet omedelbar enligt uppgift, men det ifrågasätts  av vissa ledamöter.  Protokollet fördes   sannolikt av skolchefen.  Den förlorande sidan hävdar att en ledamot blivit utestängd från styrelsemötet som föregick per telefon av styrelseordförande.Vad som egentligen hänt är inte klarlagt, men en del  märklig omständigheter kan noteras. Vid mötet  telefonmötet hävdade en ledamot att hon hade fullmakt att företräda den ledamot som anmält förhinder. Av media rapporteringen framgår att den ”frånvarande” trots allt ville delta på mötet.

Tre ledamöter riktar därefter   då misstroende votum mot styrelseordförande. Strax därefter kallar majoriteten till ett nytt styrelsemöte och sannolikt konsulterades inte styrelseordförande  i saken och han medverkande för övrigt  inte heller. Av media rapporteringen framgår  dock att han  fått information om detta, men när i tiden detta skett är dock oklart. Vid nämnda möte tas rektorstillsättningsärendet åter upp och en annan sökande  tillsätt.  Eftersom anställningskontraktet undertecknas med den sökande i stort sett i anslutning till mötet av skolchefen får man utgå från att protokollet blev omedelbar justerat.

Förspelet

Vanligtvis tillsätts rektorerna av skolchefen, men av olika orsaker som inte framgått i media delegerades beslutsrätten till en rekryteringskommitté som av icke klarlagda orsaker före saken vidare till styrelsen.

Två protokoll 

Det man kan konstatera är att SAMS styrelse hållit två mötet. Det första mötet inkallat enligt gällande regelverk och hur det andra styrelsemötet är inkallat är ännu höljt i ett dunkel. Från bägge möten finns sannolikt protokoll. Från det första mötet är inte protokollet justerat om man skall tro media rapporteringen, men enligt uppgift från styrelseordförande blev tjänstetillsättningen ärendet omedelbart justerat. Protokollet från det andra mötet är sannolikt justerat.

Tjänsten tillsätt

Direkt efter SAMS styrelsemötet nummer två sluter skolchefen att anställningsavtal med den sökande. Formellt  har skolchefen delegation på att anställa personal, utan att gå via styrelsen. Anställningskontraktet som i all hast  undertecknades av skolchefen och den anställde är som sådant gällande, även om det bakomliggande omständigheterna i SAMS är oklara. I detta sammanhang är SAMS styrelseordförandes SMS till den nyligen anställda rektorn inte särskilt välövervägt, men hans reaktion bör nog ses i ljuset att han blivit överkörd eller för att använda ishocky  språk satt  i ”offside” av både styrelsen och även skolchefen på ett väldigt ovanligt sätt. Huruvida majoritet tillvägagångssätt är formellt korrekt återstår att se. Vanligtvis är det skolchefen som kommunicerar dels med det anställda, dels  styrelseordföranden i en statlig myndighet,  men av som framgått ovan gäller detta inte i förevarande fall.

Efterspelet

Nu återstår bara efterspelet. För det första bör nog det klarläggas vad som har hänt och om hela förfarandet är formellt och lagenligt. Oavsett vad resultatet av klarläggandet  nu blir måste detta få politiska följder, inte bara då för styrelseordföranden, utan för hela styrelsen. Skolchefens agerande i saken har inte stärkt hans ställning som myndighetschef.

Att  det är lite ordning och reda i SAMS ledning är nog inte för mycket begärd.  Ett problem i sammanhanget är för en utomstående är att det har varit ”locket på” och ett minimal  öppenhet, vilket spätt på ryktesspridningen, vilket inte anstår en statlig myndighet.