Anja Taube – ny kanslichef på Sametinget

 

 

Publicerad 2 mars 2015

 

Sametinget har fått ny chef
Efter mycket möda och stort besvär har Sametinget äntligen begåvats med en ny kanslichef. Den nye kanslichefen Anja Taube tillträdde tjänsten den 16 februari 2015. Anja Taube har arbetat som revisor, utbildare och de senaste åtta åren som förvaltningschef vid kultur- och fritidsförvaltningen i Kiruna kommun, vilket innebär att hon har erfarenhet att arbeta i politiskt ledda organ. I en kommentar i tidningen Norrländska Socialdemokraten uttalar Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson följande med anledningen av rekryteringen Anja Taube som ny kanslichef:
Anja har mycket goda ledaregenskaper och det har fått fälla avgörandet. Vi är övertygade om att Sametinget har fått en mycket kompetent chef.

Utsatt position
Sedan Sametinget etablerades 1993 har rollen som kanslichef på myndigheten varit en utsatt position. Inledningsvis var kanslichefen underställd styrelsen även i detaljfrågor som t.ex. personalfrågor. Av olika anledningar kom frågeställningar kring personalfrågor och anställning av personal att mer eller mindre att politiseras. Detta fick också till konsekvens att facken och framförallt enskilda eller grupper av anställda interagerade med politiska kontakter bland partier i Sametinget och utnyttjade sin grundlagsskyddade rätt att ”informera” media i hög grad. Kanslichefens roll som arbetsledare undergrävdes på olika sätt både av de politiska beslutfattarna och av facken eller enskilda anställda eller grupper av personal, ofta genom dessa grupper interagerade.

Kanslichefens roll stärks
I början av 2000-talet stärktes kanslichefens roll efter en organisationsöversyn, bl.a. i frågor som rör personalfrågor. Trots att kanslichefens position stärktes i linje vad som var standard bland chefer på statliga myndigheterna, fortsatte vissa politiker i Sametinget att intervenera i framförallt personalfrågor ofta i maskopi anställda i på kansliet, vilket undergrävde kanslichefen auktoritet både i formell också i informell mening. För att få nödvändigt tryck i sakerna gjordes strategiska läckage till media, vilket ofta media svalde helt utan kritiskt granska det hela. Även om en majoritet Sametinget styrelse och kanslichefen försökte följa regelboken, blev man ofta överkörd både i formell och mer informell mening.

Den nye kanslichefen har här en stor utmaning att dels se till att de politiska systemet respekterar henne uppdrag att leda arbetet i kansliet utan inblandning, dels att skapa en  kultur bland Sametingets anställda som håller myndighetens integritet högt och där rättssäkerheten är satt i centrum.

Politiken intervenerar i myndighetsutövningen

Under den förra mandatperioden 2009-2013 kunde man märka en tendens att det politiska systemet, framförallt Sametingets styrelse började blanda sig upp i rena myndighetsfrågor kopplade till bl.a. rennäringsfrågor. Detta ledde till att man från rennäringshåll började ifrågasätta både kvalitén och rättssäkerheten i Sametingets myndighetsutövning. Här har den nye kanslichefen en stor utmaning i att försöka få  styrelsen med styrelseordföranden Håkan Jonsson i spetsen att inte intervenera i rena myndighet frågor av exekutiv karaktär som berör enskilda individer eller grupper av individer.

O-kultur
Under mandatperioden 2009-2013 inträffade två incidenter som är exemplifierar  tendenser till symptom  på en o-kultur i myndigheten. Bägge är exempel på två övertydliga övertramp, men som inte är representativa för verksamheten i stort är viktigt att understryka.  I den första incidenten fick alla medlemmar  i Sametingets styrelse ett brev från en facklig representant, utom Samelandspartiet styrelsemedlem. Vid tillfället var Ingrid Inga styrelsens ordförande. I brevet blev styrelseledamöterna informerade att efter en organisationsöversyn kommer en avdelning på en ort flyttas, vilket skapade visst politiskt rabalder internt i styrelsen. Innehållet var direkt vilseledande eftersom saken var den att man diskuterade på avdelningsnivå att flytta en tjänst från en avdelning  till en annan mer relevant avdelning på orten.  Det fanns med andra ord inget förslag överhuvudtaget, men den tjänst man diskuterade att flytta var den tjänst den fackliga företrädare själv upphöll. Tjänstemannen i fråga uppnådde dock sitt syfte genom att  diskussionen om dennes tjänst avslutades

Dyrt dubbelfel
I tidningen Publikt som ges ut  av Statstjänstemannaförbundet kunde man  den 6 mars 2012  läsa att ST-medlemmen Nils Gustav Labba avskedades från jobbet som informatör på Sametinget. Nu får fick han 1,2 miljoner kronor efter en förlikning. Beslutet att avskeda Nils Gustav Labba togs av myndighetens nyinrättade personalansvarsnämnd, PAN. Men Nils Gustav Labba fick ingen möjlighet att ge sina synpunkter till nämnden, trots att arbetsgivaren enligt rättspraxis är skyldiga att kommunicera innan PAN fattar sitt beslut. När nämnden sedan samlades till möte fanns ingen chef närvarande, eftersom den aktuella t f kanslichefen ansåg sig jävig. Detta var ett brott mot myndighetsförordningen som anger att myndighetschefen måste närvara. Den ekonomiska uppgörelsen kom till stånd sedan Arbetsgivarverket gått in i förhandlingarna. Så långt enligt vad tidningen Publik uppgav.  Anmärkas här kan att personalansvarsnämnden som avskedade Nils Gustav Labba bestod av hans egna kollegor och det lokala facken. Lärdom kostar måste man konstatera. Dessutom spelande det nog in att 4-5 sft chefer var inblandade under hela processen.

Professionalism 

Den nye kanslichefen Anja Taube har många utmaningar i  förhållande till dels Sametingets styrelse, dels ett instabilt parlamentarisk läge i Sametinget,  dels i förhållande både till det fackliga organisationerna och enskilda grupperingar av personal i Sametinget. Det kanske mest intressanta på sikt är att följa hur det de lokala fackliga organisationerna och enskilda informella grupperingar av anställda kommer att agera i förhållande till den nya kanslichefen. Förhoppningsvis har alla parter lärt av tidigare  misstag  och anstränger sig för att agera professionellt.  Avslutningsvis är det kanske säkrast och tillägga att det gäller också Sametingets styrelse med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen.