FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz besök i Sápmi

Publicerat 28 augusti 2015

Under den avslutande dagen av FNs specialrapportörs besök i Sápmi lämnade företrädare Voengelh Njaarke och Årjel Njaarke  information om konsekvenserna av den planerade vindkraftsparken i Gaelpie/kvalvatnan renbetedistrikt.

Därefter hade de representanterna för Sametingen, Samerådet m fl att lämna avslutande synpunkter innan hon lämna sina avslutande kommentarer av den information hon fått under besöket. Från Finlands sida lyftes fram behovet av att utforma etiska riktlinjer för samisk forskning. Jag lyfte jag fram svenska statens språkbruk som framkommit under giras målet vid Gällivare tingsrätt och poängterade att det är allvarligt om svenska staten fortfarande har denna syn på oss samer. Victoria T-C ville också att Sametingen skulle kommentera rovdjurssituationen i de tre länderna. Sametingen var eniga om att rovdjurstrycket fortfarande är för högt vilket inverkar negativt för renskötseln med höga förluster, svårigheter för reproduktionen mm.

Slutligen lämnade Victoria Tauli-Corpuz sina avslutande synpunkter, bl a följande:

Hon nämnde bl a att urfolks traditionella kunskap och praktisering av denna kunskap kan vara en del av lösningen på problem relaterade till hantering av konsekvenser av klimatförändringarna.

När det gäller samiska språket uppmanar hon de nordiska staterna att investera i tvåspråkighet efter som forskning visat att tvåspråkiga barn klarar av även andra skolämnen bättre då.

Vidare vill rapportören att de nordiska staterna måste förbättra konsultationen med samerna och stärka deras inflytande och delaktighet i beslutsprocesser i frågor som rör dem.

Den största utmaningen för de nordiska staterna är staternas och samernas olika uppfattning om vad som är utveckling. Exempelvis anser staterna gruvindustrins utveckling som något positivt  trots att det påverkar samiska samhället negativt. Specialrapportören anser att samförståndsavtal mellan urfolk, stater och företag kan vara ett sätt att respektera urfolks mänskliga rättigheter.

Utförligare kommentaren och rekommendationer kommer i hennes rapport som hon trodde skulle vara färdig i början av 2016.