Sametingets budgetunderskott

Publicerat 18 oktober 2015

Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson redovisade vid plenum i Lycksele i september att Sametinget har ett stort budgetunderskott, prognosticerat till mellan 2,5-3,0 milj kr i slutet av året. Vidare argumenterade han att förvaltningsanslaget även under tidigare budgetår visat på underskott och menade att årets underskott kunde likställas med tidigare underskott. Detta är en sanning med modifikation

Det nu redovisade underskott i förvaltningsanslaget – särskilt den folkvalda delen – i 2015 års budget per den 31 augusti 2015 beror till största delen på en utökning av antalet arvoderade politiker. Styrelseordförandes partikollega, vice ordförande Josefina Lundgren-Skerk, uppbär arvode motsvarande 60% av ett prisbasbelopp samtidigt som styrelsens ordförande överskridit sitt anslag.

Det finns därför anledning att redovisa de verkliga förhållandena vad avser främst Sametingets förvaltningsanslag mellan åren 2008 och fram till 2015, utdrag ur Sametingets årsredovisningar (se ovan tabell)

Att notera av redovisningen är att 2011 redovisade Sametinget ett underskott som till största delen berodde på utbetalt avgångsvederlag för personal inom SICs verksamhet.Underskott år 2014 beror på ökade TA- kostnader inom Landsbygdsprogrammet och Interreg.

Sametingets förvaltningsanslag visar f n i år 2015 ett historiskt stort underskott.

Att som Sametingets styrelseordförande svepande ge intryck av att Sametingets förvaltningsanslag tidigare haft underskott utan närmare redovisning om orsakerna till detta är populism med syfte att vilseleda det samiska samhället om det verkliga ekonomiska kaoset i Sametinget som förorsakats av Jakt- och fiskesamernas vidlyftiga arvodering av politiker.

 

Ingrid Inga

Ordförande

070 55 42 999