Nämnden för Sameskolstyrelsen

Publicerat 2015-11-09

Slutligen har nu Statens ansvarsnämnd beslutat i frågan om Sameskolstyrelsen anmälan om ev avskedande av skolchefen vid Sameskolstyrelsen. Ansvarsnämnden har inte funnit att de skäl som Sameskolstyrelsens anfört – illojalt agerande, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande av skolchefen- är styrkta i formell ordning och nämnden har därmed funnit att det inte finns tillräckliga skäl för ett beslut om avskedande.

Ansvarsnämnden anser också att Sameskolstyrelsen är arbetsgivare till skolchefen samt att Sameskolstyrelsen inte lyder under Sametinget utan utgör en egen självständig myndighet. Det innebär att Sametinget saknar reellt inflytande i Sameskolstyrelsens verksamhet.

Den årslånga processen kring rektorstillsättningen i Jokkmokk och senare skolchefsfrågan har gett en inblick i brister i Sameskolstyrelsens regelverk vilket gett utrymme för olika tolkningar och tillämpningar av det gällande interna regelverket. Processen har också inneburit påfrestningar för elever, föräldrar och personal vid sameskolorna.

Med detta i åtanke anser vi i Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet att det i det kommande agerandet i skolschefsfrågan krävs att både Sameskolstyrelsen och skolchefen nu prioriterar kärnverksamheten vid sameskolorna så att eleverna och all personal vid alla sameskolor får arbetsro och med minsta möjliga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Sameskolstyrelsen har nu också anledning att ta initiativ att se över och göra nödvändiga förtydliganden i det interna regelverket.

För Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna, däremot handlar det i första hand att ompröva sitt tvärsäkra uttalande om att Statens ansvarsnämnd beslut är felaktigt. Håkan Jonsson får nog finna sig i att Sametinget och Sameskolstyrelsen har att följa och tillämpa gällande lagstiftning som reglerar myndigheternas verksamhet.

 

Ingrid Inga                                                Birgitta Andersson

Ordförande SáR                                       Ledamot för SáR i SAMS

070 55 42 999                                          070 581 69 98