Märkligt resonemang av SAMS styrelseordförande

Publicerat 2016-01-18

Motsägelsefullt

Sameskolstyrelsen ordförande Börje Allas tycker det råder oklarheter kring vem som ska anställa ny Sameskolchef – och har därför begärt ett möte med Sametinget enligt SR Sameradion. Börje Allas begäran är på många sätt motsägelsefull mot bakgrund att inte verkar vara någon oklarhet om att SAMS kan avsked en skolchef.

SAMS styrelseordförande utspel är på många sätt intressant, framförallt därför han konsekvent tidigare vägrat att ställa upp och förklara sina handlingar i anslutning till den väldigt märkliga hanteringen av det misslyckade avskedandet av SAMS skolchef. Nu pågår en process att köpa ut skolchefen, vilket inte heller verkar vara ett problem.

Vem är det fel på?

SAMS styrelseordförande Börje Allas utspel verkar vara mer en avledande manöver, där han indirekt verkar mena att alla problem kring tillsättningen av en rektor på Sameskolan och den efterföljande turbulensen kring avskedandet av skolchefen beror på ett oklart regelverk och har inget att göra med SAMS styrelseordförandes egna tillkortakommanden.

Enligt den gällande förordningen med instruktioner för Sameskolstyrelsen så är det Sametinget som anställer sameskolchefen – efter förslag från Sameskolstyrelsen. Att Sametingets styrelse tillsätter sameskolschefen, är en “samisk politisk tillsättning” enligt Allas och följaktligen är det Sametingets styrelse och ingen annan ska ha ansvar för den chefen.

Detta regelverk har utan större problem fungerat tidigare, men nu verkar Allas mena att det finns ett systemfel. Det frågor som SAMS styrelseordförande ställer i sin skrivelse till Sametinget styrelse är i och för sig intressanta, men varför har regelverket fungerat tidigare innan Allas tillträdde som styrelseordförande, kan man fråga sig

Passivitet i samiska skolfrågor

SAMS är så lång en egen myndighet, även om nu Sametinget styrelse utser SAMS skolchef och som myndightet kopplat till Utbildningsdepartementet. Frågan om att SAMS som myndighet läggs ned och att funktionen överförs till Sametinget har stötts och blötts en längre tid utan att något hänt. Även om Sametinget antagit ett skolpolitiskt handlingsprogram under förra mandatperioden har den politiska ledningen i Sametinget varit väldigt passiv och inte i någon högre grad drivit skolfrågorna eller frågan om överföra SAMS funktioner till myndigheten Sametinget.

Mera märkligheter

I bevakningen av turbulensen i SAMS har styrelseordförande Börje Allas konsekvent vägrat uttala sig, vilket inte underlätta media och allmänhetens självklara rätt att veta vad som händer och varför saker och ting sker. Sametinget ledning har inte varit mycket bättre. Att locket har lagt på har skapat en under vegetation och rykten och obekräftade uppgifter. Under hösten skickade SR Sameradion ut en skriftlig enkät till partierna i Sametinget om SAMS verksamhet, sannolikt för att dels få en större klarhet var berörd partier står och vem som har det politiska ansvaret. Uppgifter gör dock gällande att SR Sameradions ledning senare grep in och stoppade hela program upplägget och varför detta gjordes är höljt i ett dunkel.