Kallelse till årsstämma med Sámiid Riikkabellodat

Publicerat 17 april 2016

Sámiid Riikkabellodat håller årsstämma söndagen den 29 maj 2016, kl 18.00 på Samegården, Brytaregatan 14 i Kiruna.

Dagordning

1.  Öppnande av årsstämma

2.  Val av mötesordförande för årsstämman

3.  Val av sekreterare för årsstämman

4.  Val av två justeringspersoner

5.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2015

6.  Revisionsberättelse år 2015

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.  Förslag till budget för verksamhetsåret år 2016

9.  Val av ordförande för 2016

10. Val av 3 ledamöter till styrelsen 2016-2017

11. Val av två revisorer och en ersättare 2016

12. Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2016

13. Motioner

15. Information från Sametinget

16. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen