Håkan Jonsson, JoF, saboterar samisk näringslivsutveckling

Håkan Jonsson, JoF, saboterar samisk näringslivsutveckling

Publicerat 1 maj 2016

Sameradion har under senare tid haft ett flertal inslag om Sametingets förstudie om samiskt näringsliv. Det som förvånar mig är att Sameradion och Sametingets styrelseordförande lyckas skapa fler frågor än svar om förstudien om samiskt näringsliv. Sameradion lyckas inte få fram de verkliga motiven varför styrelseordförande Håkan Jonsson, partiet Jakt- och fiskesamerna, anser att förstudien är ”väldigt färgad” och  vilka organisationer och föreningar Håkan Jonsson ifrågasätter.

EU-programmen 2014-2020

Bakgrunden till förstudien är Sametingets dialog med både Näringsdepartementet och Tillväxtverket om samiskt näringsliv i EU-programmen under perioden 2014-2020. Framförallt har dialogen förts om svårigheterna med att synliggöra samiskt näringsliv i de operativa programmen för EUs Regionalfond. Tillväxtverket föreslog att Sametinget i en förstudien bl a pekar ut inom vilka områden det krävs en samverkan mellan samiska aktörer. Tillväxtverket medverkade i förstudien genom finansiering. Förstudien har även presenterats under Sametingets näringskonferens våren 2015.

Samisk besöksnäring

Sametinget har i den av Näringsnämnden (under Håkan Jonsson ordförandeskap) utarbetade näringspolitiska programmet pekat ut särskilda insatser och stöd för att främja samiskt näringsliv när det gäller samisk besöksnäring bl a  att ”samla riktade och villkorade resurser till organisationer som stödjer och utvecklar samisk besöksnäring och att främja ett gemensamt varumärke för samisk turism och kvalitetssäkra samiska turistföretag”.

Visit Sápmi stödjer och utvecklar samisk besöksnäring. Sametingets styrelsen har i annat sammanhang även lyft fram Visit Sápmi som en viktig samisk organisation för utveckling och främjande av samisk besöksnäring.

Samisk mat

I Sametingets näringspolitiska program pekar Sametinget även ut särskilda insatser och stöd för utveckling och främjande av samisk mat  bl  a att ”samla riktade, villkorade resurser till organisationer som stödjer och utvecklar samisk mat, främja gemensamma varumärken för samisk mat och kvalitetssäkra den samiska maten samt ökad samisk kontroll över alla led i näringslivskedjan för förbättrad kvalitet på samisk mat och långsiktigt hållbar produktion

Slow Food Sápmi stödjer och utvecklar samisk mat.

När det gäller samisk mat omfattar Sametingets arbete av både den förra regeringens satsning ”Det nya matlandet” och ingår i den nuvarande regeringens arbetet med en livsmedelsstrategi.

Sametingets styrelse

Förstudien om samiskt näringsliv redovisades till Sametingets styrelse under styrelsemöte i juni 2015. Under styrelsemötet ifrågasatte styrelseordförande Håkan Jonsson hela rapporten. Bl a ifrågasatte Håkan Jonsson varför bara tre samiska intresseorganisationer lyfts fram i förstudien. Med stöd av Min Geaidnu och LpSS beslutade styrelsen helt prompt att avvisa hela rapporten, trots att oppositionen genom Samiid Riikkabeludat och Vuovdega motsatte sig detta och föreslog att styrelsen reviderar rapporten.

Att varken Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson eller Sameradion lyckas informera den samiska allmänheten att både Sametingets Näringsnämnd och Rennäringsnämnd godkänt förstudien är förbryllande, vilket i vart fall bör vara lite generande för Sameradion. I en intressant detalj i detta sammanhang är att Näringsnämndens ordförande tillhör partiet Jakt- och fiskesamerna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förstudien om samisk näringslivsutveckling var i linje med den av Sametingets plenum antagna näringspolitiska program.

 Osynliggörandet av rennäringen

Trots att Sametinget har sektorsansvar för rennäringen är det vida känt att Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, partiet Jakt- och fiskesamerna, är negativt inställd till rennäringen och intressen som är kopplade till samebyar. Det är också vida känt att Håkan Jonsson inte lyfter fram rennäringen vid sina dialoger med bl a regeringen och andra företrädare för det omgivande samhället.  Håkan Jonsson, JoF , verkar ha stöd för denna linje – direkt och indirekt – både i styrelsen och i plenum. Att han som i detta fall försöker undanhålla fakta, kommer med vilseledande information, skyller på sina tjänstemän tangerar Håkan Jonsson gränsen för vad som är acceptabelt i hans ämbete som styrelsens ordförande.

Frågan är vad är syftet med Håkan Jonssons icke-agerande och negativa uttalande om samisk näringslivsutveckling generellt och då ofta kopplad till rennäringen under senare tid? Vad är syftet med Håkan Jonssons kritik mot de uppdrag Sveriges regering gett Sametingets förvaltning och för vilken han som styrelseordförande har högsta ansvaret för?

Vill inte Håkan Jonsson, partiet Jakt- och fiskesamerna, tar det ansvar som följer med ordföranderollen i Sametinget? Om så är fallet finns bara ett alternativ för Jonsson nämligen den att avgå och att på olika sätt inte fortsätta att obstruera och rent av sabotera Sametingets verksamhet i sin roll som styrelseordförande –  men så länge han har LpSS och Min Geaidnus stöd kan han fortsätta sitt hantverk.

Avslutningsvis måste man med viss förvåning notera Sameradions okritiska följsamhet när det gäller Håkans Jonsson och partiet Jakt- och fiskesamernas verklighetsbeskrivningar i detta fall. Att granska samiska makthavare kritiskt är en av Sameradions uppgifter och då bör väl inte Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson vara undantaget?

Ingrid Inga

Ordförande Sámiid Riikkabellodat

070 55 42 999