Försök till ”statskupp” i Sametinget

Publicerad 2016-06-01

Styrelsen försöker tillskansa mer makt

Med styrelseordförande Håkan Jonsson i spetsen försöker Sametingets styrelse ta över rennäringsnämndens mandat att hantera renmärkes och samebymedlemskapsärenden. Sametingets styrelse har nyligen enväldigt beslutat att rennäringsnämnden inte får ta några beslut i renmärkes- eller samebymedlemskapsärenden förrän den reviderade delegationsordningen är antagen. Mot bakgrund av detta har Sametingets förvaltning skickat ut en skrivelse till alla samebyar och organisationer där man förklarar att beslut gällande omregistreringar och avregistreringar av renmärken kommer att försenas. Nu har dock rennäringsnämnden inte följt styrelsen beslut, utan arbetar vidare enligt gällande instruktion/förordning för nämnden och samtidigt riktat kritik mot att styrelsen utan konsultationer med nämnden försöker stopp nämnden rätt att besluta i dessa ärenden. Enligt SR-Samerdion uppger Håkan Jonsson att han ser inget anmärkninsvärt i etta och menar att han har viss förståelse för det eftersom beslutet att stoppa en delegationsordning är något nytt i Sametinget.Enligt styrelseordförande Håkan Jonsson är det styrelsen som delegerar myndighetsutövning till nämnderna, vilket ifrågasatts eftersom det är Sametingets plenum som beslutar om nämnderna mandat.

Politikerna försöker ta över myndighetsfunktioner.

Det finns vissa politiska grupperingar i Sametinget som är lite klåfingriga och som vill ta över rena myndighetsfrågor. Sametingets styrelse har i vissa fall intervenerat i renmärkesärenden och även andra myndighetsärenden. Det finns också andra exempel där styrelseordföranden Håkan Jonsson på olika sätt försökt blanda sig blanda sig andra Sametings organs inre arbete, genom att bjuda i sig själv. Vissa bedömare menar att Håkan Jonsson försöker styra Sametinget på samma sätt som han styr partiet Jakt- och Fiske.

Läs vidare: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6443690