Begäran om översyn av Svensk samepolitik

Publicerad 2016-08-05

Per-Olof Nutti,Sámiid Riikkabellodat, Jan Rannerud, Vuovdega, Marita Stinnerbom/Lars-Miguel Utsi,Guovssonásti, begär i en skrivelse till Sveriges regering att det skyndsamt tillsättes en bred parlamentarisk kommitté med uppdrag att utforma förslag till Sveriges framtida same och urfolkspolitik. Skrivelsen publiceras in extenso nedan.

____________________________________________________________________________________________________
Begäran

2016-­‐07-­‐21

Statsminister Stefan Löfvén
Statsrådet AliceBah‐Kunhke

Parlamentarisk kommitté för utformning av en samlad same- och urfolkspolitik.

Sametingspartierna Samelandspartiet/Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och
Skogssamerna/Vuovdega begär att regeringen skyndsamt tillsätter en bred
parlamentarisk kommitté med uppdrag att utforma förslag till Sveriges framtida sameoch
urfolkspolitik. Kommittén föreslås redovisa sitt förslag till riksdagen senast
årsskiftet 2017/2018.

Motiv för vår begäran.
I regeringsförklaringen den 15 september 2015 meddelade statsminister Stefan Löfvén, följande:
”Samerna har en särskild ställning som Sveriges urfolk. Regeringen avser arbeta medatt öka samiskt inflytande och delaktighet. Sametinget förstärks”.
Även statsrådet Bah-Kunhke, tillika ansvarig minister i samefrågor, aviserade redan vid sitt första besök i Sápmi och Jokkmokks marknad i februari 2015 för Sametingets styrelse att regeringen har för avsikt att ta fram en samepolitik för Sverige oberoende av Sametingets eget arbete med utformning av en framtida samepolitik. Trots Regeringens uttalade ambition när det gäller att stärka Sametinget och att stärka och öka det samiska inflytandet och delaktigheten finner vi att bristen på initiativ från ansvarigt statsråd som mycket oroväckande.

Regeringen har inom andra politikområden fram till i dag tillsatt parlamentariska
kommittéer med uppdrag att utforma regeringens politiska inriktning. Exempelvis har Näringsdepartementet tillsatt en Parlamentarisk landsbygdskommitté som ska lämna förslag till inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Andra exempel är regeringens
Livsmedelsstrategi och det nationella Skogsprogrammet som anger regeringens
politiska inriktning inom de aktuella politikområdena.

Enligt vår mening är det dags att ansvarigt statsråd för samefrågor tar initiativ till att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utforma en samlad same- och urfolkspolitik enligt regeringsförklaringen och som en del av Sveriges systematiska arbete med mänskliga rättigheter. Den föreslagna parlamentariska kommittén föreslås arbeta i nära konsultation och aktivt deltagande med företrädare för det samiska folket.

Vårt motiv för att tillsätta en parlamentarisk kommitté är att det finns behov av en
samlad och tydlig rättighetsbaserad same- och urfolkspolitik i Sverige för att åtgärda de brister som uttrycks i den återkommande kritiken från FN, Europarådet och andra internationella organ av Sveriges behandling av och förhållanden för samerna. FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter är den senaste i raden av internationella organ som riktar kritik mot Sveriges passivitet när det gäller behandling av samerna (rapport 24 juni 2016 (E/C.12/SWE/CO/6). Kommittén redovisar:

Sami land rights
1. The Committee is concerned that the Sami people still encounter obstacles in
the full enjoyment of their indigenous rights, including the access to their ancestral lands and maintenance of their traditional ways of living. This situation is further exacerbated by the increasing extractive and development projects carried out on or nearby Sami lands (arts. 1 and 2).
2. The Committee recommends that the State party redouble its efforts to
resolve the remaining disputes related to Sami lands. In particular, it recommends that the State party:
(a) Ensure that all Sami, including non reindeer-herding, enjoy equal
access to water and land, and, to that end, introduce the necessary legislative
changes to avoid unnecessary distinctions among the Sami people in such access;
(b) Reconsider its position on the burden of proof in court cases
concerning Sami land rights with a view to assisting them in providing the necessary evidence and thus strengthening their ability to effectively claim their rights, as well as undertake to further facilitate Sami access to legal aid;
(c) Ensure, in law and in practice, that necessary efforts are made to
obtain the free, prior and informed consent of all Sami people on decisions that
affect them, and provide legal assistance in that regard;
(d) Review relevant legislation, policies and practices regulating
activities that may have an impact on the rights and interests of the Sami people,
including development projects and extractive industries operations, and in
particular the Mineral Act, the Mineral Strategy, as well the Environmental Code;
(e) Expedite the negotiations leading to the adoption of the Nordic
Sami Convention, and in case of further delays adopt the necessary legal solutions at the domestic level;
(f) Consider ratifying the ILO Convention No. 169 on Indigenous
and Tribal Peoples.

Sami parliament
3. The Committee, while welcoming the State party’s efforts to increase
resources allocated to the Sami Parliament, remains concerned about the Sami
Parliament’s limited powers especially on issues related to land rights.
4. The Committee recommends that the State party continue increasing the
resources allocated to the Sami Parliament and necessary to discharge its role
effectively. The Committee also recommends that the State party follow-up on the
decision voted by the Sami Parliament in 2014 on establishing a truth commission
on the treatment of the Sami people throughout Sweden’s
history.

Vi finner att redan befintliga nationella utredningar om samerna och samiska
förhållanden utgör tillräcklig grund för utformningen av en framtida samlad same- och urfolkspolitik.

Slutligen anser vi att en modern framtida same- och urfolkspolitik innefattar ratifikation av ILO-konventionen 169, Nordiska samekonventionen, Renbeteskonventionen samt implementering av urfolksdeklarationen i svensk lag.

Sápmi sommaren 2016

Per-Olof Nutti,
Ordförande, Sámiid Riikkabellodat

Marita Stinnerbom,
Ordförande Guovssonásti,

Jan Rannerud
Ordförande Vuovdega

Lars-Miguel Utsi
Ordförande Guovssonásti