Statsbudgeten – anslaget till Sametinget för år 2017

Statsbudgeten – anslaget till Sametinget för år  2017

Publicerat 25 september 2016

Det finns anledning att kommentera budgetförändringar för Sametingets budget för år 2017. I korthet innebär regeringens förslag till budgetförändringar i budgetpropositionen för 2017 följande:

Förvaltningsanslaget

Sametingets förvaltningsanslag ökar från 40 897 miljoner kr (2016) till 45 243 miljoner kronor år 2017. Ökningen sker genom att 3 miljoner kr tillförs Sametingets förvaltningsanslag för genomförande av Sametingsvalet 2017. Vidare tillförs förvaltningsanslaget löne- och prisomräkning med 753 000 kr.

Från sakanslaget Främjande av rennäringen överförs 1 miljoner kr till förvaltningsanslaget för att täcka OH-kostnader motsvarande 800 000 kr för IT-stöd/drift av IT-/datasystem för Tjernobyl, renmärken, rovdjursersättningssystemet, företagsregister mm. Kostnaderna för de angivna IT-stöden/datasystemen finansieras idag av anslaget Främjande av rennäringen. Sametinget har under en tid redan tillämpat det som regeringen föreslår i budgetpropositionen d v s OH-kostnader för bl a IT-stöd – som normalt ska ingå i förvaltningsanslaget – har täckts av anslaget för Främjande av rennäringen.

En kuriositet i statbudgetsammanhanget är att regeringen i vårändringsbudgeten 2012 minskade anslaget för Främjande av rennäring med 1,5 miljoner kr för att täcka ökade kostnader för jordbruket och med 500 000 kr för att täcka ökade kostnader när det gäller Fjällägenheter.

Sakanslag

För sakanslaget Främjande av rennäringen uppgår budget för år 2017 till 103 915 miljoner kr.

I budgetpropositionen år 2011 ingick i sakanslaget Främjande av rennäring särskilda medel för genomförande av renbeteskonventionen och för björnpredationsarbetet med 8 miljoner kr med notatet att dessa särskilda medlen upphör i 2017 års budget.

Konkret innebär det att sakanslaget Främjande av rennäringen på 107 915 miljoner kr minskas till 99 915 miljoner kr för år 2017.

Regeringen föreslår dock i 2017 års budgetproposition att Sametingets sakanslag Främjande av rennäringen ökar med 5 miljoner för täckande av rovdjursskador. Samtidigt föreslår regeringen att 800 000 kr överförs från sakanslaget av Främjande av rennäringen till förvaltningsanslaget för att täcka OH-kostnader för drift av IT-stöd mm, samt att anslaget minskar med 251 000 kr för att täcka kostnaderna för den nationella digitala infrastrukturen.

Summasumarum innebär det att sakanslaget Främjande av rennäringen uppgår till 103 915 miljoner kr. Frågan är om det är en minskning eller ökning av anslaget?

I budgetpropositionen föreslås oförändrade sakanslag för Samisk kultur och för Nationella minoriteter.

Ingrid Inga

070 55 42 999