Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Publicerat 2016-10-06

På plenums sista dag fortsatt beredningen av budgetuppföljningen för 2016. Styrelsens ordförande hade under gårdagen lovat återkomma med fördjupad information om de brister i redovisningen som  synliggjordes av  Samelandspartiet under gårdagens plenum. Styrelsens ordförande Håkan Jonson medgav att styrelsen i sin beredning inte uppmärksammat att det saknas budgetposter som ska vara med i uppföljningen. Styrelseordförande Håkan Jonsson medgav också att styrelsen behöver bättre kvalitetssäkra den ekonomiska redovisningen och uppföljningen till Sametingets plenum.

När det gäller Sametingets budget för 2017 beslutade plenum anta Samelandspartiets förslag om preliminära budgetramar. Här fick Samelandspartiet oväntat stöd av vice styrelseordförande Josefina Skerk. Även tilläggsförslaget från Johanna Njaita, SáR, om medel för genomförande av SPRs ungdomskonferens i Trondheim i februari 2017 antogs efter votering. Ungdomsrådet har 2015  blivit lovade av styrelseordförande Håkan Jonsson om medel för finansiering av den samnordiska ungdomskonferens. Håkan Jonsson har dock inte kunnat leva upp till sitt löfte om medel varför Ungdomsrådet var tvungen att ställa in tidigare planerad ungdomskonferens. Det enda sätt som Ungdomsrådet genom sin ordförande Johanna Njaita, SáR,  kunde försöka säkra finansiering av den nu planerade Ungdomskonferensen i februari 2017 i Trondheim var genom att lägga ett tilläggsförslag under punkten budget 2017. Vid voteringen om medel till Ungdomsrådets ungdomskonferens i Trondheim valde  styrelsens ordförande Håkan Jonsson att rösta blankt, samtidigt som Christina  Åhrén, Min Geaidnu,  som enligt egen mening anser sig värna om ungdomar,  voterade för avslag av Johanna Njaitas förslag. Även Lars-Jonas Johansson, Landspartiet svenska samer röstade för ett avslag.

Samelandspartiet informerade också att regeringen i  budgetpropositionen för budgetåret 2017 föreslagit  omfördelning av medel från anslaget Främjande av rennäring till Sametingets förvaltningsanslag med ca 1 milj kr. Den föreslagna omfördelningen är resultatet av en direkt begäran av Sametingets styrelsen som i december 2015 föreslagit detta i en särskild skrivelse till ansvarigt departement.

Det är därför förvånande att styrelsens ordföranden Håkan Jonsson i media uttryck okunskap om regeringens förslag. Håkan Jonssons spelade förvåningen får anses vara ett spel för gallerierna.

Det överraskande under budgetpunkten var att Guovssonásti reserverade sig mot Sametingets beslut att föreslå preliminära budgetramar i enlighet med förslag i budgetpropositionen. Guovssonásti ansåg att det var ett kolonialistiskt förhållning av Sametinget att följa ramar i den föreslagna statsbudgeten.

Konstitutionsutskottet besökt även Sametingets plenum under torsdagen. Konstitutions-utskottets ordförande Andreas Norlén, höll ett kort anförande  och uttryckte då en önskan fler och tätare kontakter och samarbete mellan Sametinget och konstitutionsutskottet och efter lunch hade plenumsledamöterna möjlighet att träffa utskottets ledamöter för fördjupade samtal.

Ingrid Inga