Regeringens tålamod med Sametinget tryter

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat 25 oktober 2016

På webbsidan Statskoll.se meddelas att Ekonomistyrningsverket får i uppdrag av regeringen att granska Sametingets pengahantering.

Både Statskontoret och Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat myndigheten för bristande kontroll och ekonomiska överskridanden. Årsredovisningen för 2015 är inte upprättad enligt gällande regelverk, ger inte en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella ställning samt att ledningen inte efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användningen av anslag och inkomster.

Läs regeringens uppdrag till Ekonomistyrningsverket här: uppdrag-till-ekonomistyrningsverket-att-analysera-sametinget

För Sámiid Riikkabellodat är det en bekräftelse att vår kritik av Sametingets styrelsens oförmåga att redovisa fullständiga och kvalitetssäkrade ekonomiska redovisningar och budgetuppföljningar till bl a plenum har varit berättigad.