ESVs analys av Sametinget

ESVs analys av Sametinget

Publicerat 15 februari 2017

Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu lämnat rapport till regeringen om regeringsuppdraget att analysera Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel. Analysen omfattar också förutsättningarna för att verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering och hur verksamheten kan effektiviseras.

Utgångspunkterna för ESVs analys har varit bestämmelserna i Sametingslagen, förordningen med instruktion för Sametinget och myndighetens regleringsbrev. Ytterligare en utgångspunkt har varit att ESVs förslag inte ska påverka det samiska självbestämmandet som finns idag.

ESV konstaterar att det inte finns anledning att ändra Sametingets unika konstruktion. En ökad dialog mellan Sametingets olika delar d v s plenum, styrelse, nämnder och kansliorganisationen kan ge ökade förutsättningar för Sametinget att hantera sina två roller och undvika otydligt ansvar, dubbelt beslutsfattande bristande budgetdisciplin. ESV ser även behov av förtydligande av ansvarsfördelningen och ändrat arbetssätt för att effektivisera Sametinget.

ESV föreslår följande konkreta åtgärder:

 • Sametingets plenums ordförande benämns talman och utses av Sametinget
 • Styrelsen bör vara myndighetsledning
 • Kanslichefen bör vara myndighetschef och utse av regeringen
 • Plenum involveras i beslut om budgetramar och prioritering av medel inom verksamhetens finansiering
 • Styrelsen bör ansvara för den ekonomiska förvaltningen
 • Kanslichefen bör sköta den löpande förvaltning enligt direktiv och riktlinjer från styrelsen
 • Styrelsen beslutar om arbetsordning och verksamhetsplan för förvaltningen
 • Sametinget redovisar insatser som säkerställer en effektiv intern styrning och kontroll
 • Sametingets internrevision bör vara del av styrelsens arbete
 • Förvaltningskostnaderna ska renodlas eftersom Sametinget under de senaste 10 åren i praktiken succesivt fått en minska anslagstilldelning på fem sakanslagsposter
 • En långsiktig lösning för Främjande av rennäringsanslaget behövs
 • Utveckling av de folkvalda ledamöternas roll. Plenum har det övergripande ansvaret att besluta om övergripande mål och ramar för verksamheten. Styrelsen och nämnderna bör därför besluta om mer konkreta prioriteringar inom sin verksamhetsområde.
 • Anpassade utbildningar av förtroendevalda i Sametingets plenum, styrelse, nämnder.

Sammanfattningsvis anser Sámiid Riikkabellodat (SáR) att ESVs förslag i analysen är väl avvägda inom ramen den gällande samepolitiska inriktning fastställd av Sveriges riksdag. Analysen tydliggör behovet av ordning och reda i Sametinget. Redan 2006 och 2010 tog Sametinget själv med hjälp av ESV initiativ till en analys av Sametinget. Om Sametinget och ESV då kunnat genomföra påtänkta analyser hade Sametinget själv kunnat redovisa nödvändiga behov till förbättring och förändringar som Sametinget är i stort behov av till regeringen.

Nu blir regeringen som göra det för Sametingets räkning.

Läs hela rapporten: 170214_rapport Sametinget_ESV