Pressmeddelande om mediagranskningen av Sametinget

Pressmeddelande om mediagranskningen av Sametinget

14 februari 2017

Medias bevakning och rapportering av Sametingets verksamhet – både myndigheten Sametinget och den folkvalda politiska delen – men framförallt dess verkställande organ styrelsen är en nödvändighet i en samisk demokrati. I dag har Sametingets plenum ingen formell insyn eller kontroll av hur Sametingets styrelseordförande, styrelsen, eller myndigheten verkställer politiska beslut eller sköter myndighetsutövningen. En kritisk granskande journalistik är därför helt nödvändig för informera allmänheten hur politiker och myndigheten sköter sina uppdrag eller uppdaga missförhållande där politiker eller myndighetspersoner agerar oetisk eller överträder gällande regelverk.

Sametinget är idag organiserad som en förvaltningsmyndighet och folkvalt organ. Sametingets verksamhet finansieras via statsbudgeten. I sametingslagen anges vilka uppgifter Sametinget har. Sametingets styrelse har ansvar att handha bl a den ekonomiska förvaltningen och att besluta i ärenden som rör förvaltning och myndighetsutövning. Sametingets styrelse ska också pröva om verksamheten bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.

Riksrevisionen har i dag uppdrag att årligen granska Sametingets verksamhet och finansiella ställning.

  • Sámiid Riikkabellodat konstaterar att Sametingets styrelse ska dels handha den ekonomiska förvaltningen i Sametinget och dels pröva om verksamheten bedrivs effektivt. För att effektivisera dessa uppdrag vill Sámiid Riikkabellodat att Sametinget inrättar ett internt kontrollorgan som har i uppdrag att ha parlamentarisk kontroll och styrning över verksamhet som finansieras via Sametingets budget.

 Ett internt kontrollorgan i Sametinget skulle också kunna kontrollera årsredovisningen och att föreslagna åtgärder från Riksrevisionen verkställs.

 Kontrollorganet skulle också – i linje med Ekonomistyrningsverkets förslag om intern kontroll och styrning – redovisa till Sametingets plenum och styrelse sina iakttagelser av verksamheten och Sametingets finansiella ställning samt föreslå nödvändiga åtgärder, säger Per-Olof Nutti ordförande i Sámiid Riikkabellodat.

Per-Olof Nutti

Ordförande Sámiid Riikkabellodat, 070- 212 91 34