Uttalande ang Kiruna kommuns populistiska skoterförbudsbeslut gör Gabna sameby och rennäringen till förlorare

Uttalande ang Kiruna kommuns populistiska skoterförbudsbeslut gör Gabna sameby och rennäringen till förlorare

Publicerat 4 april 2017

Kiruna kommuns beslut 

Det är med bestörtning Sámiid Riikkabellodat har tagit del av Kirunakommuns beslut att tillåta skotertrafik under 11 dagar i samband med påsken inom Gabna samebys huvudkalvningsland. Att Kiruna kommuns genom sitt beslut dessutom öppnar upp skoterleden genom Tjuonavagge – rakt in i Gabna samebys huvudkalvningslanden – tyder på en betydande kompetensbrist hos Kiruna kommun om beslutets konsekvenser för rennäringen i Gabna sameby. Bl a har Kiruna kommun i inte vägt in och inte heller beaktat vilka effekter omfattande skotertrafik tillsammans med pågående klimatförändringar får för konkreta negativa konsekvenser rennäringen i det aktuella området.

Gabna sameby

Sámiid Riikkabellodat anser att renskötselföretagen i Gabna sameby genom kommunens beslut försatts i en mycket prekär situation. Syftet med Gabna samebys ansökan om skoterförbund inom huvudkalvningslanden under tiden 22 mars fram till barmarksperioden är för att renskötselföretagarna inom samebyn ska kunna freda högdräktiga vajor under den mest känsliga perioden innan kalvningen och under kalvningen och för att minimera störningar från t ex skotertrafik, rovdjur och andra störande aktiviteter inom det aktuella området och under den aktuella perioden.

Brist på förståelse

Att Kiruna kommun helt saknar i förståelse för renskötselns villkor och förutsättningar står utom tvivel för oss. Kiruna kommun beslut att tillåta skotertrafik under 11 dagar i samband med påsken inom Gabna samebys huvudkalvningsland och bland högdräktiga vajor är djuretiskt helt förkastligt. Kiruna kommun har valt att prioritera rörligt friluftsliv och skotertrafik före en för det samiska samhället och för den samiska kulturen grundläggande näringen inom kommunen. Även tidigare år har Kiruna kommun ifrågasatt samebyarnas behov av betesro för högdräktiga vajor innan kalvningsperioden och under kalvningsperioden inom bl a Leavas sameby.

Brott mot Rennäringslagen och Miljöbalken

Sámiid Riikkabellodat konstaterar att Kiruna kommun konsekvent väljer attfatta beslut om rörligt friluftsliv och skotertrafik som strider mot § 94 i Rennäringslagen.

Sámiid Riikkabellodat noterar också att det av samebyn utpekade skoterförbudsområdet är Gabna samebys huvudkalvningsland och utgör kärn- och nyckelområden för riksintresset rennäringen. Enligt Miljöbalken anges att områden av riksintresse för rennäringen skall skyddas och att mark- och vattenområden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Rennäringen bortprioriterad

Avslutningsvis anser Sámiid Riikkabellodat att det är beklagligt att Kiruna kommun inte ansett sig kunna visa lika stort hänsynstagande till rennäringen som en viktig näring för Kirunas framtid som det rörliga friluftslivet och övrig näringar allra helst som det av samebyn utpekade förbudsområdet utgör bara i en mindre del i riksintresset för rörligt friluftsliv inom Kiruna kommun.

Populistiskt politiskt beslut

Kiruna kommuns agerande visar tydligt bristerna i gällande regelverk, där rennäringen utlämnas till kommunens godtycke som ofta baseras på populistisk politiska beslut. Sámiid Riikkabellodat anser att det är dags att skrota den ålderstigna terrängköringslagen och modernisera lagstiftningen så att den är i takt med den nya tekniken och förbättrar skyddet för rennäringen och för miljön.

Per-Olof Nutti

Ordförande

Samelandspartiet/Sámiid Riikkabellodat

070 – 212 91 34