Remissvar Nordiska samekonventionen

Remissvar Nordiska samekonventionen

Publicerat 6 april 2017

Sámiid Riikkabellodat har tagit del av rubr förslaget och vill för sin del lämna följande synpunkter.

Sámiid Riikabellodat finner att förslaget till till Nordisk samekonvention i dess nuvarande utformning inte kan antas med mindre än att följande revideringar görs av konventionstexten.

Läs hela remissvaret här: Remiss NSK, slultig 20170403