“Någon jävla ordning” får det var på Sametinget

“Någon jävla ordning” får det var på Sametinget

Publicerad 2017-04-21

Systembolaget har ett större förtroende kapital än Sametinget

I en opinions undersökning som publicerades för någon vecka sedan visade det sig att Systembolaget hade störst förtroende bland den svenska allmänheten t o m större än SVT och Sveriges radio. Av de tillfrågade var det 70 % som litade på systembolaget, jämfört ca 64-65% med SVT och Sveriges radio. Mot bakgrund av Stockholms universitets väljarunder sökning som publicerats för några månader sedan kan man dra den slutsatsen att de samiska väljarna har ett skyhögt förtroende för Systembolaget jämfört med Sametinget. Dessutom visar väljarundersökningen att förtroendet för Sametinget och dess politiker sjunkit jämfört med undersökningar gjord i början av 2000-talet.

Mina erfarenheter

Mina erfarenheter som relativt ung och ny ledamot i Sametinget är att jag mött stor skepsis bland samiska väljare, framförallt för oss samiska politiker men även för politiker i stort. Just med anledning av det politikerförakt och den misstro mot ”etablissemanget” som avspeglats tydligt i det Amerikanska presidentvalet och även Brexit så är det viktigt att vi politiker hela tiden tänker på att agera korrekt. Vi ska kunna stå för det vi gjort och det vi sagt!

En sak som jag hör bland många renskötare är att är förtroendet lågt för myndigheten, framförallt därför att man menar att politikerna lägger sig rena myndighetsfrågor. Då Sametinget är både folkvalt organ och myndighet är det därför extra viktigt att tydliggöra vems ansvar som är vems och vart skiljelinjerna går.

Efter att jag suttit i opposition i valnämnden i fyra år har jag registrerar en påfallande slapphet och brist på respekt för den lagstiftningen vi har att följa. När man ifrågasatt majoritetens (JoF m.fl.) sätte att arbeta och tillämpa gällande regelverk, har man ofta bemötts med beskyllningar i stil att man att vi vill utestänga vissa samer från att få rösträtt och att vi ifrågasätta deras samiska identitet. Att SáR överklagade röstlängden var sätt få genomlysningar av problematiken. Jag anser att om det skulle vara ordning och reda i valnämnden så skulle vi kunna avskaffa möjligheten att överklaga. Från SáR sida skulle vi vilja styra upp valnämndens sätt att arbeta, genom att fastställa en arbetsordning för att garantera rättsäkerhet och transparens. Det måste finnas någon ”….” (1)   ordning, även i Sametingets välnämnd.

Embryon till korruption

Det är bra att media i egenskap av den tredje statsmakten vakar över politikernas maktutövning. När SR Sameradion, SVT och P-4 Norrbotten avslöjade att Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson ordnat affärskontrakt till Lars Jonas Johansson, Landspartiet svenska samerna så förnekade han inledningsvis detta. Till och börja med hävdade Håkan Jonsson att det var Sametingets kanslichef som beslutat att anlita Lars Jonas Jonssons företag. Efter ett tag ser sig Håkan Jonsson, Jakt- och fiske samerna, tvungen att medge att det han som såg till att Lars Jons Johansson fick dessa kontrakt.

Efter avslöjandet går både Håkan Jonsson och Lars Jonas Johansson till attack mot media och ifrågasätter deras opartiskhet och objektivitet. Dessutom hotade bägge med att bojkotta Sameradion, med hänvisningen att det finns alternativa kanaler för att nå ut med information. Visst kan man av okunnighet, maktfullkomlighet och av ren dumhet stoppa fingrarna i ”syltburken”, men det finns ingen ursäkt för detta som politiker. I en sektor som baseras förtroende från väljarna måste man ta ansvar för sig handlingar, vare man vill det eller inte.

Den nuvarande styrelsen med Håkan Jonsson i spetsen har under mandatperioden haft svår att ta ansvar i motvind. När det blåst motvind har man ofta skyllt det på någon annan och försökt fri skriva sig från ansvar. Eftersom detta var en affär politiker emellan gäller inte det strikta regelverket som annars gäller för myndigheten. Trots detta måste finnas någon ”….” ordning och reda och där den politiska ledningen har en strikt regelverkt att följa och även en etisk kompass att förhålla sig till.

Lönekarusellen i partiet Jakt och fiske

Det senaste avslöjandet i SR Sameradion är hur Sametingets styrelse genom styrelseordförande Håkan Jonsson i förhandlingar med vice ordförande och partikollegan Josefina Skrek, omförhandlat hennes lön och arbetstider. Visst kan man ifrågasätta varför lön och arbetstiden fördubblats, men det mest anmärkningsvärda är tillvägagångssättet. I detta fall är det två partikollegor som sig i mellan förhandlat om den enes lön och arbetsförhållanden. Det är också mycket märkligt att både Håkans Jonsson och Josefina Skerk inte tycker att det är något att bråka om.

Min Geaidnus styrelseledamot Christina Åhrén har i media försökt att distansera sig från Håkan Jonssons “intern” löneuppgörelse med Josefina Skerk, men vad hjälper det eftersom hon tillsammans med Håkans Jonsson både leder och tar ansvar för Sametingets styrelse politiska hantverk. I sedvanlig ordning skyller Håkan Jonsson det på någon annan. I detta fall menar han att det är Samelandspartiets förre ordförande Ingrid Ingas fel, eftersom lönetariffen förändrades under hennes tid som styrelseordförande i Sametinget.

Till saken hör att det var Sametingets styrelse och plenum som beslutade att ändra förordningen om resor och ersättningar för förtroendevalda i Sametinget. (2)  Här kan man snacka att lägga ut dimridåer. Det måste finnas någon ”….” ordning och reda” på hur politiker hanterar sina löner och lönesättning på ett etiskt försvarbart sätt.

Välavlönade valarbetare

Det är också svårt att inte uppfatta saker och ting som konspiratorisk i dessa tider när Sametingets valdag den 21 maj närmar sig. Både Håkans Jonsson och Josefina Skerk hänvisar till att skälet till varför hon gått upp i lön och arbetstid är att det finns många arbetsuppgifter att ta sig an i Sametinget. Visst finns många arbetsuppgifter, men hänvisningen till att detta ökat under de sista månaderna för valet, ter sig märkliga och föga trovärdiga.

Trots att Sametinget nu har två heltidsanställda politiker har inte mängden och kvalitén på styrelsens beredning av ärenden inför plenummöten ökat, utan verkligheten är det motsatta. I motsvarande grad som Josefina Skerk den senaste tiden blivit ett synligt ansikte utåt för Sametinget, har Håkan Jonsson glidit in i skuggor. Nu har han förvisso tvingats ur sitt ide när medias avslöjanden om hans göromål kommit upp i dager. Det man kan konstatera är att partiets Jakt- och Fiske är väl förberett inför valet och har dessutom två heltidsanställda politiker som på heltid kan engagera sig valarbetet. Visst blir man lite avundsam när man själv får göra saker och ting, mer eller mindre ideellt i valarbetet.

Vi måste försvara Sametingets legitimitet och trovärdighet

En del kan nog tycka att jag låter lite bitter, men det är viktigt att vi alla inte bara försvarar Sametingets legitimitet som folkvalt organ utan också som myndighet. I försvaret av Sametingets legitimitet och dess trovärdighet måste man motverka och utmana maktfullkomlighet, bristen på öppenhet, ansatser till alla former av korruption. Där har vi både som politiker och vanliga samiska medborgare har ett ansvar som vi aktivt måste ta, dels genom att rösta på valdagen den 21 maj, dels icke minst delta i diskussionen om framtiden i Sápmi.

Paulus Kuoljok

Fotnot:

1. "Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.” Ett klassikt uttalande av partiledaren CH Hermansson vid Vänsterpartiets kongress 1969.

2.  Sametingets styrelsebeslut 2010-08-25—27, § 170.5

Sametingets styrelsebeslut 2010-09-21—23, § 195.4

Sametingets plenumbeslut 2010-10-26—28, § 54

Sametingets styrelsebeslut 2010-12-07—09, § 247.5