Pressmeddelande – Sametingsvalet har havererat

Pressmeddelande –  Sametingsvalet har havererat

Publicerar 2017-04-30

Sametingsvalet har havererat

Sametingsvalet har havererat …21 dagar till Sametingsvalet Sametingets Valnämnden har erbjudit samtliga partier som ställer upp i sametingsvalet den 21 maj 2017 att via E-print trycka partiprogram. Partiprogrammen ska skickas ut i ett gemensamt utskick under v. 16 (18-21 april) till samtliga som är upptagna i sameröstlängden tillsammans med ett brev från Valnämnden. 21 dagar före Sametingsvalet den 21 maj 2017 har väljarna i röstlängden för Sametingsvalet ännu inte fått ta del av Sametingspartiernas valprogram som Sametinget har upphandlat tryckning och utskick av. Valmyndigheten har ansvaret av utskick av röstkorten till samtliga väljare som finns upptagna i röstlängden. Röstkorten till samtliga väljare har skickats ut av Valmyndigheten.

Demokratiproblem

Genomförandet av sametingsvalet har utvecklats till ett mycket allvarligt problem för den samiska demokratin. Problemen har blottlagts av den bristfälliga hanteringen och utskicken av bl a Sametingspartiernas valprogram. Väljarna har fått röstkorten och har nu möjlighet att börja poströsta men saknar Sametingspartierna valprogram. Det enda utskick som väljarna har fått är partiet Jakt- och fiskesamernas utskick av sin valalmanacka. För att de samiska väljarna ska kunna använda sig av sin demokratiska rätt att rösta/poströsta är det viktigt att såväl röstkort och valprogram skickas samtidigt till väljarna.

Mats Berg och Matti Berg i Puoltsa

Ett annat ännu allvarligare knäck för den samiska demokratin är felaktigheterna på vallistorna. Det har till dags dato uppmärksammats felaktigheter i Jakt- och fiskesamernas vallistor som enbart partiet Jakt- och fiskesamerna kan ställas till svars för eftersom det är partiet Jakt- och fiskesamerna som i en särskild blankett som Valmyndigheten tillhandahåller, uppger kandidatens personnummer för – och efternamn samt övriga uppgifter som t ex ålder, yrke, titel eller liknanden. I det aktuella fallet är det Jakt-och fiskesamerna som har en kandidat som heter Mats Berg som bor i Västerbotten enligt röstlängden men i vallistorna uppger Jakt- och fiskesasmerna att Mats Berg bor i Puoltsa i Kiruna kommun. Samtidigt har Sámiid Riikkabellodat har en kandidat som heter Mats Berg som bor i Puoltsa. Enligt uppgift finns det inte två Mats Berg i Puoltsa. Risken är uppenbar att väljarna vilseleds på grund av dessa felaktigheter.

Valnämndens ansvar

Såvitt kan bedömas så här långt har såväl Länsstyrelsen i Norrbottens län och Valmyndigheten fullföljt sina uppdrag i samband med Sametingsvalet. Däremot finns det stora frågetecken på hur Sametingets Valnämnd fullföljt sitt uppdrag? Kommer den bristfälliga hanteringen av felaktigheter som gjordes vid Sametingsvalet år 2001 att återupprepas vid Sametingsvalet 2017 så att nyval återigen kan bli aktuellt att utlysas.

Den politiska ledningen i Sametinget duckar – som vanligt

Ytterligare en fråga om man kan ställa sig är om den bristfälliga hanteringen och försenade utskicket av partiernas valprogram kan vara skäl nog att valresultatet kommer att överklagas av ett eller flera partier? Sorgligt nog kan jag konstatera att grundläggande demokratiska spelregler har kraftigt åsidosatts i det kommande Sametingsvalet av Valnämndens sjabblande. Min retoriska fråga är om det egentligen har en grund i hur den nuvarande politiska ledningen i Sametinget misslyckats genomföra politiska ett flertal av sina politiska frågor under innevarande mandatperiodt ex Nordiska samekonventionen?

Ingrid Inga Ledamot/kandidat för Sámiid Riikkabellodat