Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

 

 

Publicerad 25 augusti 2017

ESVs rapport: Analys av Sametinget – finansiering och intern styrning och kontroll, 2017:6, Ku2017/00365/DISK

 Sámiid Riikkabellodat vill lämna följande synpunkter på Ekonomistyrningsverkets iakttagelser och förslag i rubr rapport:

Bakgrund

ESV har på uppdrag av regeringen analyserat Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel. Analysen har även omfattat förutsättningarna för att verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering och hur verksamheten kan effektiviseras.

I analysen har ESV utgått från sametingslagen, Sametingets instruktion, och Sametingets regleringsbrev. En viktig utgångspunkt har varit att omfattningen av det samiska självbestämmandet inte ska påverkas.

3.3.2 Ansvarsfördelningen – vem beslutar om vad i praktiken?

Enligt ESV fördelas uppgifter och ansvar mellan de folkvalda ledamöterna och kansliet enligt interna och externa styrdokument. Även ansvaret att fatta beslut i för myndigheten centrala frågor är uppdelat i flera av Sametingets funktioner. Det innebär att ansvaret inte är samlat hos en funktion vid myndigheten vilket kan leda till problem.

Även statskontoret har i sin myndighetsanalys 2010 konstaterat att ledningsansvaret hos Sametinget inte är samlat hos en funktion vid myndigheten.

ESV redovisar också i sin analys att Sametinget har en ovanlig ledningsform med otydliga ansvarsförhållanden vilket påverkar myndighetens möjligheter till en effektiv intern styrning och kontroll.

Sámiid Riikkabelloda anser det lika viktigt är det att påminna om att Sametinget inte kan anses var helt jämförbar med andra statliga förvaltningsmyndigheter enligt propositionen 1992/93:32 Om samer och samisk kultur:

 ”Ett kraftfullt instrument för främjande av den samiska kulturens utveckling bör dock kunna skapas genom en särskild myndighet med överblick över de samiska frågorna, förutsatt att samerna själva engageras i denna myndighets verksamhet .

 För att få ett verklig engagemang från den samiska befolkningen bör denna myndighet göras annorlunda än ett traditionellt statlig verk. Utredningen har till den delen föreslagit att myndigheten får formen av ett sameting vars ledamöter utses bland samerna genom val.

 I övrigt bör regeringen genom en instruktion ge närmare föreskrifter. En sådan instruktion får givetvis ta hänsyn till den speciella ställning Sametinget intar som statlig förvaltningsmyndighet”

Läs hela remissvaret här: Yttrande , slultigt