Laila Daergas avhandling för medicine doktorsexamen

Publicerat 18 september 2017

Den 15 september 2017 disputerade doktoranden Laila Daerga vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin med sin doktorsavhandling för medicine doktorsexamen ”Att leva i två världar – hälsoaspekter bland renskötande samer” . Opponent  var en annan samiska hälsoforskare docent Ketil L Hansen och betygsnämnden leddes av professor Siv Kvernmo.

I sin avhandling redovisar Laila Daerga bl a följande:

Studierna i min avhandling visar på komplexiteten med att leva i det samiska minoritets- samhället kontra det svenska majoritetssamhället. Att ständigt behöva anpassa sig för att passa in i de olika världarna. Det förefaller som de renskötande samerna använder sig av olika copingstrategier för att hantera diverse problem i majoritetssamhället samt hämtar styrka och återhämtar sig i det samiska samhället.

De renskötande samerna har en god samhörighet inom både familjerna, samebyarna och övriga Sápmi. Det finns en positiv framtidstro för renskötseln trots rovdjursproblematik och intrång som till exempel gruvor, vindkraftsparker och turism. Renen står i fokus och knyter samman alla som har kärleksfulla känslor för den. Den symboliserar och bidrar till att upprätthålla det samiska språket och den samiska kulturen. Renskötarna upplever inte renskötsel som ett yrke utan som en livsstil. Naturen är renskötarnas arbetsplats som de känner både respekt för och samhörighet med.

Det framkommer i studierna att de renskötande samerna har lågt förtroende för personal inom hälso-och sjukvården jämfört med den övriga norrländska befolkningen. Detta beror på både kulturella och individuella faktorer. Men det som är avgörande för ett långsiktigt folkhälsoarbete för renskötande samer är att man förstår ”the reindeer cloud”. Det handlar om att de renskötande samerna ska erbjudas vård baserad på förståelse och kunskap om de renskötande samernas relation till renen, livsstilen och kulturen.”

Laila Daerga är också verksam inom Vilhelmina södra sameby.

Läs hela avhandlingen: Laila Daerga