Förslag till statsbudgeten för 2018 – Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur, del 3

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur, del 3

Publicerad 2017-09-20

Utklipp från förslag till statsbudget 2018.

 

PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Regeringen beräknar att öka stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2018.

Att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur möjliggör för dessa att själva kunna förmedla sin historia, sitt språk och sin identitet. Regeringen vill därför stärka Statens kulturråds och Sametingets bidrags- givning, men även Svenska Filminstitutets främjande av tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken samt Finlandsinstitutets kulturförmedlingsstöd.

Vidare beräknar regeringen att det tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2018 till Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum samt 1,5 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att tillfälligt förstärka Stiftelsen Judiska museet i Stockholm. Judiska museet i Stockholm och Ájtte är viktiga för den judiska minoriteten och det samiska folket, men är också en del av det gemensamma kulturarvet, där alla får chansen att möta judisk och samisk kultur. Stiftelsen Judiska museet i Stockholm har påbörjat etableringen av ett nytt svensk-judiskt museum och för att kunna realisera dessa planer och de därigenom höjda ambitionerna har Judiska museet behov av ett tillfälligt medels- tillskott.

Anslaget minskas även med 1 000 000 kronor fr.o.m. 2018 för att Sametingets biblioteks- verksamhet framöver i stället ska finansieras från Sametingets förvaltningsanslag, det under utgiftsområde 1 uppförda anslaget 3:1 Sametinget.

Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2018–2020 för 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

Tusental kronor

Samisk och nat.minoriteters kultur

2018                   2019                20120

10                         10                    10

Förvaltning Sametinget

-1                           -1                     -1