Förslag till statsbudgeten för 2018 – Samisk undervisning och sameskolan, del 4

Förslag till statsbudgeten för 2018  – Samisk undervisning och sameskolan, del 4

Publicerad 2017-09-22

Utklipp från förslag till statsbudget 2018. Något redigerad och det gäller framförallt tabellen 10.9

 

PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

9.3.10 Samisk undervisning

Sameskolstyrelsen ska genom sin verksamhet främja att alla samiska barn får tillgång till en likvärdig utbildning med samiska undervisnings- inslag av god kvalitet i en trygg miljö.

Det finns en brist på behöriga lärare i same- skolan. Regeringen anser därför att medel bör tillföras Skolverket för insatser för att öka andelen behöriga lärare.

Kostnadsutvecklingen för Sameskolstyrelsen har under senare år varit betydande. Regeringen avser därför att ge Ekonomistyrningsverket i uppdrag att se över bl.a. denna kostnads- utveckling. För detta ändamål föreslås att medel tillförs Ekonomistyrningsverket under utgifts- område 2.

Sameskolan

Sameskolan är en skolform för i huvudsak samiska barn och motsvarar grundskolans årskurs 1–6. Utbildningen ges i Gällivare, Jokkmokk, Karesuando, Kiruna och Tärnaby.

Antalet lärare (heltidstjänster) i sameskolan har ökat något under perioden 2006/07– 2016/17, från 17 till 26 lärare. Samtidigt mins- kade andelen lärare med pedagogisk högskole- examen. Läsåret 2016/17 hade 62 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen. Den absoluta majoriteten av lärarna är kvinnor.

Andelen lärare med legitimation och behörighet var högst i Karesuando sameskola där 93 procent av lärarna (heltidstjänster) var legitimerade och behöriga för minst ett undervisnings- ämne läsåret 2016/17. Andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne var lägst i Gällivare sameskola på 6 procent. Det är dock viktigt att påpeka att uppgifterna är baserade på endast 2,9 respektive 3,5 heltidstjänster.

Sameskolan ska ge en utbildning med samisk inriktning, som i övrigt motsvarar utbildningen i årskurs 1–6 i grundskolan. Sameskolan har i uppdrag att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna. Staten är genom Sameskolstyrelsen huvudman för same- skolan samt för förskoleklass och fritidshem vid skolenhet med sameskola. Det finns även integrerad samisk undervisning i kommunala grundskolor i årskurs 1–9. Sameskolstyrelsen får  efter avtal med en kommun fullgöra kommunens uppgifter avseende förskola. För sameskolan gäller läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (Lsam11, reviderad 2016).

Elever och skolor

Det finns fem skolenheter inom sameskolan och under våren 2016 har, enligt uppgift från Sameskolstyrelsen, elevantalet varit 194 elever och under hösten 183 elever. Det är en minskning med 11 elever mot föregående år. Av eleverna i sameskolorna var 59 procent flickor och 41 procent pojkar. I förskoleklasserna var 53 procent flickor och 47 procent pojkar. Integrerad samisk undervisning har genomförts i tio kommuner för 168 elever i förskoleklass och årskurs 1–9. Jämfört med 2015 har undervisningen minskat med 44 elever. Dock har de kommuner som genomför samisk integrerad undervisning beställt fler timmar än tidigare av Sameskolstyrelsen. Redovisning uppdelad på kön saknas då kommunerna har valt att inte redovisa detta.

Läsåret 2016/17 gick 132 barn i samisk förskola, vilket är på samma nivå som föregående läsår. Andelen pojkar i förskola var 49 procent och andelen flickor 51 procent. Antalet elever i fritidshem vid sameskolorna minskade från 87 under 2015/16 till 84 läsåret 2016/17 (39 flickor och 45 pojkar).

Resultat på nationella prov

Nationella prov genomförs i årskurs 3 och 6. Syftet med proven är att de ska användas för att ge information för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och, för de årskurser där det finns betyg, även ge stöd för betygssättning.

Årskurs 3

Andelen av de elever som gjorde samtliga delprov i matematik och som nådde kravnivån 2015/16 var 71 procent. I svenska uppnådde 86 procent kravnivån. I jämförelse med föregående läsår var provresultaten lägre i såväl matematik som svenska, som då uppgick till 91,3 respektive 93 procent. Av flickorna nådde 76,3 procent kravnivån i matematik och av pojkarna 64 procent. I svenska nådde 88 procent av flickorna kravnivån och av pojkarna nådde 82 procent kravnivån.

Personal

Sameskolstyrelsen hade 98 personer anställda 2015. Omräknat till heltidstjänster innebar det 89 årsarbetare, vilket är en ökning från 85 jämfört med föregående år. Den övervägande delen av de anställda var kvinnor.

Kostnader

Den totala kostnaden för sameskolan, förskola och fritidshem uppgick 2016 till ca 81 miljoner kronor. Kommunernas avgifter som uppgår till 38 miljoner kronor finansierar platser inom förskolan, förskoleklass och fritidshem.

Genomsnittskostnaden per barn i förskolan uppgick till 193 841 kronor 2016. Genomsnitts- kostnaden per elev i sameskola, inklusive barn i förskoleklass och fritidshem, uppgick till 259 319 kronor 2016.

  0.1.4 1:4 Sameskolstyrelsen

Tabell 10.9 Anslagsutveckling 1:4 Sameskolstyrelsen

Tusental kronor

  1.  Utfall           38 418        Anslags sparade -3 570
  2.  Anslag        43 249        Utgifts- prognos  41 310
  3.  Förslag       40 099
  4.  Beräknat    36 205
  5.  Beräknat    36 857
Ändamål

Anslaget får användas för Sameskolstyrelsens förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för utgifter för Sameskolstyrelsens verksamhet.