Arvoden för Sametingets förtroendevalda

Arvoden för Sametingets förtroendevalda

Publicerad 3 november 2017

 Det finns anledning att både kommentera och bemöta f d styrelseordförande Håkan Jonsson, partiet Jakt- och fiskesamernas ”alternativa fakta” om kostnaderna för den nya politiska ledningen i Sametinget under plenumsmöte i Kiruna i början av oktober 2017. Enligt Håkan Jonsson, JoF, skulle arvodeskostnaderna i Sametinget nu öka med flera miljoner kr.

Detta stämmer inte.

Vad som däremot ter sig  märkligt i detta sammanhang är att media helt okritiskt svalde Håkan Jonssons, Jakt- och fiskesamernas ”alternativa fakta” om arvoden i Sametinget.

Regelverk

Arvoden till Sametingets förtroendevalda regleras i ”Förordning om resor och ersättningar till förtroendevalda i Sametinget” som Sametingets plenum fastställer och i bilaga 1 fastställs årsarvoden och sammanträdesarvoden av Sametingets styrelse.

Arvode för Sametingets styrelseordförande – prisbasbelopp resp inkomstbasbelopp

Fram till och med 2011 uppgick årsarvodet för Sametingets styrelseordförande – den enda heltidsarvoderade politikerna – till ett (1) prisbasbelopp motsvarande 42 800 kr per månad. Sammanträdesarvode utgick inte till styrelseordföranden. Vice styrelseordföranden fick sammanträdesarvode vid uppdrag. Villkoren för styrelseordförande fastställs i särskilt avtal som tecknas av Sametingets styrelse.

Från och med 2011 beslutade Sametingets styrelse att styrelseordförandens arvode skulle ändras från ett (1) prisbasbelopp till ett (1) inkomstbasbelopp motsvarande 52 100 kr. Sammanträdesarvode utgick inte till styrelseordförande. Arvodet för vice ordförande i Sametingets styrelse ändrades till ett (1) inkomstbasbelopp per år.

Samma år (2011) beslutade Sametingets plenum/styrelse att mötesarvodena för övriga förtroendevalda skulle uppgå till 1650 kr/dag för hel sammanträdesdag.

Nyordning efter Sametingsvalet år 2013

Efter Sametingsvalet 2013 valde partiet Jakt- och fiskesamerna, partiet Samerna, Landspartiet svenska samer och Min Geaidnu att samarbeta. Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna valdes till Sametingets styrelseordförande av plenum. Till vice ordförande valdes Ol-Johan Sikku från Min Geaidnu.

Den dåvarande politiska ledningen under Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna, redovisade ingen politisk ”regeringsförklaring” för vare sig väljarna eller för övriga partier i Sametinget om vilka politiska prioriteringar eller vilka politiska frågor som kommer att ha en framträdande position i det politiska arbetet.

Däremot ändrades arvodet för Sametingets vice ordförande av dåvarande Sametingsstyrelsen från ett (1) inkomstbasbelopp per år till motsvarande 60% av ett inkomstbasbelopp eller 33 960 kr per månad. Dåvarande vice ordförande var dessutom ordföranden för Näringsnämnden och fick arvode med 1,5 inkomstbasbelopp per år för det uppdraget och arvode för samman-trädesdagar.

Sedermera när Ol-Johan Sikku med stöd av Min Geaidnu avsattes valde dåvarande Sametingsstyrelsen Josefina Skerk, Jakt- och fiskesamerna till vice ordförande. Inledningsvis fick även Josefina Skerk ett arvode motsvarande 60% av ett inkomstbasbelopp eller 36 767 kr per månad. Till Josefina Skerks vice ordförandearvode ska läggas arvodet som Språknämndens ordförande med ett (1) inkomstbasbelopp per år och sammanträdesarvoden.

Sametingets styrelse beslutar om höjt arvode för vice ordförande

I januari 2017 beslutar den dåvarande Sametingsstyrelsen att höja vice styrelseordförandens arvode till 90% av ett inkomstbasbelopp motsvarande 55 350 kr per månad. Det märkliga i detta är att beslutet fattas av styrelseordförande Håkan Jonsson Jakt- och fiskesamerna (JoF) och Lars-Jonas Johansson, Landspartiet svenska samer. Min Geaidnus ledamot reserverar sig mot beslutet. Vice ordförande är också ordförande för språknämnden och erhåller arvode för det uppdraget.

Dåvarande styrelsen för Sametinget redovisar inte heller nu vad som föranleder denna höjning av vice styrelseordförandens arvode.

Kostnader för Sametingets nya styrelse

Budgeten för Sametingets styrelse d v s ordförande, vice ordförande och 2 styrelseledamöter för budgetåret 2017 uppgår till 3 093 300 kr.

Sametingets nya politiska ledning med Sámiid Riikkabellodat, Vuvodega , Guovssonásti, partiet Samerna och Samiska folkomröstningspartiet har beslutat att Sametingets styrelsearbete behöver förändras, förstärkas och utvecklas.

Den nya politiska ledningen med Per-Olof Nutti, Sámiid Riikkabellodat som som styrelseordförande redovisade sin gemensamma regeringsförklaring redan vid Sametingets öppnande i Staare i augusti 2017. I 12-punktprogrammet redovisades vilka politiska sakfrågor som kommer att prioriteras under den kommande mandatperioden. 12-punktsprogrammet ligger också till grund för ett nytt arbetssätt i Sametingets styrelse. Varje styrelseledamot har tilldelats politiskt ansvar för genomförande av ett eller flera av politikområden ur 12-punktsprogrammet. Vice ordförande får inte något särskilt arvode för sitt förtroendeuppdrag.

Sammantaget grundar sig arvodena för Sametingets nya styrelse med ordförande och 6 ledamöter på de ansvarsområden som tilldelats varje styrelseledamot. Styrelsens ordförande är den enda heltidsarvoderade förtroendevalda och samtliga övriga ledamöter får arvode med motsvarande 40% av ett inkomstbasbelopp för aktivt arbete för genomförande inom sitt tilldelade ansvarsområde.

Kostnaden för arvoden för Sametingets nuvarande 7-mannastyrelse inkl sociala avgifter beräknas uppgå till ca 4 220 000 kr vilket kan jämföras med den tidigare 4-mannastyrelse vars kostnader uppgick till ca 3 093 000 kr.

Sänkta kostnader för Sametingets styrelse

Det är svårt att förstå den upprördhet som förre styrelseordföranden Håkan Jonsson, JoF, uppvisade under plenumsförhandlingarna i Kiruna i oktober när det gäller arvoden för de förtroendevalda i Sametingets styrelse. Håkan Jonsson, JoF, överdrev dessutom rejält om omfattningen av de ökade kostnaderna.

Värt att notera är att kostnaderna för styrelsearvoden har sänkts av den nu sittande styrelsen för Sametinget. Under Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamernas politiska ledning uppgick genomsnittliga kostnaden per styrelseledamot till ca 773 000 kr kr medan genomsnittliga kostnaden per styrelseledamot i den nya styrelsen uppgår till ca 603 000 kr.

När det gäller beräknade kostnader för Sametingets nya styrelse är slutsatsen den att kostnaden för det politiska arbetet i Sametingets nya styrelsen har sjunkit i jämförelse med Sametingets dåvarande styrelsen under Håkan Jonssons, JoF, ledning. Och den andra slutsatsen är att den nya styrelsens ledamöter (utom ordförande) naturligtvis även är berättigade till sammanträdesarvode för protokollförda sammanträden enligt gällande regelverk. Utvecklingen av det demokratiska arbetet i Sametinget ska inte begränsas genom att de förtroendevalda får sämre ekonomiska villkor än förtroendevalda i andra politiskt valda organ.

Ingrid Inga

Ledamot i Sametingets plenum

070 55 42 999